Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-09-12 14:05:59
dokument Zarządzenie Nr 57.2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. 2023-09-07 09:23:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne 2023-08-18 13:43:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2023 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze: informatyk urzędu 2023-08-16 14:26:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku. 2023-08-18 11:33:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2023-08-10 13:59:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w sferze działalności pożytku publicznego w Gminie Krzęcin w 2023 roku 2023-08-08 09:24:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-07-28 13:05:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-07-28 13:03:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań indywidualnych w sprawach z zakresu świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2023-07-28 13:02:12
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 2023-07-28 13:01:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2023 sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie w roku 2023 w zamian za święto przypadające w sobotę 2023-07-18 10:28:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Krzęcin w roku 2023. 2023-07-18 08:37:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku. 2023-07-18 08:35:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-11 14:38:05
dokument Zarządzenie Nr43/2023w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2023-07-11 14:36:35
dokument Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie 2023-07-11 14:36:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2023 roku 2023-07-07 07:49:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2023 roku 2023-07-07 07:48:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-07-07 07:46:41
dokument Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin 2023-06-22 08:11:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji do oceny i rozliczeń wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Krzęcin 2023-06-19 12:18:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035 2023-06-05 09:26:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-06-05 09:25:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku. 2023-05-23 10:52:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzęcin 2023-05-18 14:51:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023-05-08 15:07:33
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Krzęcin za 2022 rok 2023-05-08 15:06:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-05-08 08:20:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku 2023-04-28 12:28:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-04-26 13:08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzęcin 2023-04-26 12:42:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2023 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2023-04-21 08:06:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku 2023-04-07 10:37:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-04-06 11:17:29
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-03-27 08:22:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2023-03-27 08:20:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2023-03-23 12:11:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin oraz dyrektora samorządowej instytucji kultury 2023-03-23 12:09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin 2023-03-14 15:17:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku 2023-03-07 08:58:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-03-06 13:08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2023-02-21 14:29:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze działalności pożytku publicznego w Gminie Krzęcin w 2023 roku 2023-03-06 14:19:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2023 2023-02-13 15:16:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2023 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Krzęcinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2023-02-13 15:15:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/2023 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Krzęcinie na realizację projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności krzęcińskiej strefy zieleni i relaksu poprzez budowę pomostu widokowego na jeziorze Krzęcińskim" 2023-02-09 13:48:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok 2023-02-07 14:21:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krzęcin w roku 2023 2023-01-23 14:14:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9/2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 2023-01-23 14:53:43
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Krzęcin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-01-18 13:52:50
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Krzęcin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-01-18 13:56:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektu uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Krzęcin 2023-01-18 14:12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-01-16 14:26:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-01-12 13:38:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2023 rok 2023-01-16 14:50:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2023-01-11 08:34:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2023 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2023 rok 2023-01-26 15:09:35