Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Konsultacje Społeczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzęcin osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzęcin w latach 2024-2025 2024-03-05 15:02:28
dokument OGŁOSZENIE Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzęcin na lata 2023-2033 2024-02-14 13:51:08
dokument Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2024. 2024-02-02 11:49:37
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Krzęcin 2023-12-29 11:59:22
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035 2023-12-15 10:46:53
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. 2023-10-23 09:32:29
dokument Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 2023-07-18 14:58:50
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzęcin 2023-04-26 12:43:39
dokument Konsultacje społeczne dotyczące określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin 2023-03-14 15:18:45
dokument Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2023-02-21 15:00:46
dokument Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2023 2023-02-13 15:18:12
dokument Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektu uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Krzęcin 2023-01-18 14:13:39
dokument Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2023-01-11 08:36:03
dokument Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2022-11-24 13:57:35
dokument Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Krzęcin 2022-11-24 13:40:50
dokument Konsultacje społeczne w sprawie likwidacji Sołectwa Słonice i przyłączenia miejscowości Słonice do sołectwa Objezierze 2022-11-17 15:16:21
dokument Konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 2022-10-26 08:11:51
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzęcin osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzęcin w latach 2022-2024 2022-06-03 14:30:11
dokument Konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach. 2022-03-04 14:50:31
dokument Konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 2021-11-10 13:27:22
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krzęcin na lata 2021-2024 2021-09-09 15:11:56
dokument Konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzęcin 2021-09-09 13:57:25
dokument Konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 2021-01-18 11:42:22
dokument Protokół z konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi rok 2021 2020-11-20 08:12:49
dokument Konsultacje społeczne dotyczące upoważnienia Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-03-05 14:58:22
dokument Konsultacje społeczne dotyczące postanowienia o odbieraniu w Gminie Krzęcin odpadów komunalnych 2020-03-05 14:42:01
dokument Protokół z konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia GPWR Gminy Krzęcin na lata 2020 2022 2020-01-27 11:26:50
dokument Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krzęcin na lata 2020 2022 2020-01-16 13:51:47
dokument Protokół z konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzęcin" 2019-12-02 08:46:07
dokument Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzęcin" 2019-11-19 08:51:26
dokument Protokół z konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-11-08 08:30:45
dokument Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-10-30 13:12:38
dokument Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w kwestii uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi 2019-10-28 10:31:40
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w kwestii uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 2019-10-14 11:02:09
dokument Protokół_z_konsultacji_w dniach 09.09-16.09.2019r. 2019-10-09 07:42:13
dokument Protokół_z_konsultacji_w dniach 30.09-07.10.2019r. 2019-10-09 07:34:14
dokument Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały i projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-09-30 14:52:07
dokument Konsultacje społeczne w sprawie Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie 2019-09-10 15:19:13
dokument Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-09-10 15:17:51
dokument Protokół z konsultacji w dniach 26.08-05.09 2019r. 2019-09-09 09:36:20
dokument Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej 2019-08-26 14:28:37
dokument Protokół z konsultacji w dniach 18-26.06.2019 r. 2019-07-01 11:52:32
dokument Konsultacje w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-18 08:49:17
dokument Protokół z konsultacji społecznych 06.03 - 19.03.2019r. 2019-03-21 09:19:34
dokument Sprawozdanie_z_konsultacji_w dniach 28.02-18.03.2019r. 2019-03-21 09:18:08
dokument Sprawozdanie z konsultacji w dniach 15-29.01.2019r. 2019-03-21 09:17:08