Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin
2 OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6220.1.10.2023.AK zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebranie materiały i dowody wystarczające do wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej, relacji Krzęcin - Prokolno nr 6800132"
3 OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.3.17.2021.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa ?Farmy fotowoltaicznej Chłopowo? na działce o nr ewid. 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin?.
4 ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
5 XXXII SESJA RADY GMINY KRZĘCIN
6 PLAKAT - Systematyczne usuwanie nieczystości
7 ZP.ZO.08.03.2023 "Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej obiektu Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnienia usług."
8 Konsultacje społeczne dotyczące określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin
9 ZARZĄDZENIE NR 19/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin
10 O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.13.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żeńsko wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin".