Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2023-03-24 14:34:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2023-03-23 14:53:51 dodanie dokumentu
5 Dominik Szymczykowski 2023-03-23 14:52:55 dodanie dokumentu
ZP.ZO.08.03.2023 "Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej obiektu Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnienia usług." Dominik Szymczykowski 2023-03-23 14:52:09 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6220.1.10.2023.AK zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebranie materiały i dowody wystarczające do wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej, relacji Krzęcin - Prokolno nr 6800132" Dominik Szymczykowski 2023-03-23 12:27:46 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6220.1.10.2023.AK zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebranie materiały i dowody wystarczające do wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej, relacji Krzęcin - Prokolno nr 6800132" Dominik Szymczykowski 2023-03-23 12:27:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.3.17.2021.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa ?Farmy fotowoltaicznej Chłopowo? na działce o nr ewid. 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin?. Dominik Szymczykowski 2023-03-23 12:23:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dominik Szymczykowski 2023-03-23 12:11:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dominik Szymczykowski 2023-03-23 12:11:07 dodanie dokumentu
20 Dominik Szymczykowski 2023-03-23 12:09:36 dodanie dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2023-03-23 09:18:10 edycja dokumentu
XXXII SESJA RADY GMINY KRZĘCIN Dominik Szymczykowski 2023-03-22 14:15:59 dodanie dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2023-03-22 10:42:22 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2023-03-21 11:05:15 edycja dokumentu
PLAKAT - Systematyczne usuwanie nieczystości Dominik Szymczykowski 2023-03-20 08:39:42 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Dariusz Kusal 2023-03-16 12:51:05 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2023 Dariusz Kusal 2023-03-16 12:50:44 edycja dokumentu
ZP.ZO.08.03.2023 "Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej obiektu Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnienia usług." Dariusz Kusal 2023-03-16 12:49:30 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2023-03-14 15:18:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2023-03-14 15:17:01 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.13.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żeńsko wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin". Dariusz Kusal 2023-03-10 14:40:03 edycja dokumentu
OB W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.11.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,, PV Żeńsko ??wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin. Dariusz Kusal 2023-03-10 14:39:15 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.13.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żeńsko wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin". Dariusz Kusal 2023-03-10 14:38:40 dodanie dokumentu
OB W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.11.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,, PV Żeńsko ??wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin. Dariusz Kusal 2023-03-10 14:37:18 edycja dokumentu
OB W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.11.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,, PV Żeńsko ??wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin. Dariusz Kusal 2023-03-10 14:36:54 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.13.13.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 13/2022 znak ZPOŚGK.6220.13.11.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin". Dominik Szymczykowski 2023-03-07 14:20:47 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.13.13.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 13/2022 znak ZPOŚGK.6220.13.11.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin". Dominik Szymczykowski 2023-03-07 14:20:20 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.13.12.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 7 marca 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 13/2023 znak ZPOŚGK.6220.13.11.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ? Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin. Dominik Szymczykowski 2023-03-07 14:18:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku Dominik Szymczykowski 2023-03-07 08:58:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku. Dominik Szymczykowski 2023-03-06 14:31:10 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku. Dominik Szymczykowski 2023-03-06 14:23:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze działalności pożytku publicznego w Gminie Krzęcin w 2023 roku Dominik Szymczykowski 2023-03-06 14:19:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Krzęcinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Dominik Szymczykowski 2023-03-06 14:01:57 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Krzęcinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Dominik Szymczykowski 2023-03-06 13:59:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok Dominik Szymczykowski 2023-03-06 13:08:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2023 Dariusz Kusal 2023-03-06 08:29:52 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Krzęcinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Dominik Szymczykowski 2023-03-06 08:26:10 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2023 Dariusz Kusal 2023-03-06 08:24:04 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Dariusz Kusal 2023-03-06 08:22:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Dominik Szymczykowski 2023-03-06 08:08:24 edycja dokumentu