Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2022 r. 2022-01-24 08:13:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-01-11 11:24:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2021 roku 2022-01-11 11:20:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034 2022-01-10 09:08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2022-01-10 09:06:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2021 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego 2022-01-10 09:04:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi i głównemu księgowemu samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Krzęcin 2021-12-22 08:54:57
dokument Zarządzenie nr 80/2021 w sprawie aktualizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 2021-12-13 08:06:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2021 roku 2021-12-28 12:30:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2021 w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzących przez gminę Krzęcin 2021-12-28 13:06:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-28 12:25:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-12-07 09:44:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 2021-11-10 13:24:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2021 w sprawie zmiany zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin 2021-11-08 14:34:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-11-08 14:33:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-28 13:47:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2021 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Krzęcin na lata 2021 ? 2023. 2021-10-28 13:38:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2021-10-28 13:37:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-10-28 13:30:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2021 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Krzęcin nr 196/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-10-28 13:28:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-10-28 07:41:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2021 w sprawie wyznaczenia na rok 2022 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 2021-10-28 07:39:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku. 2021-10-07 09:34:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2021 roku 2021-10-07 09:30:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-10-07 09:28:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 uchylające zarządzenie Wójta Gminy Krzęcin Nr 28/2020 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych 2021-09-24 14:53:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Słonice w celu dokonania wyboru sołtysa 2021-09-23 08:41:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu ds. dostępności 2021-09-23 08:40:25
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły podstawowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy Krzęcin. 2021-09-23 08:34:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krzęcin na lata 2021-2024 2021-09-09 15:07:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzęcin 2021-09-09 13:09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku 2021-09-08 14:48:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-09-07 14:03:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-09-01 08:54:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie, ul. Szkolna 2. 2021-08-06 12:40:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-08-10 09:34:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-09-07 09:02:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2021-09-07 09:05:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/2021 w sprawie ogłoszenia Turnieju Sołectw Gminy Krzęcin 2021-09-01 14:42:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2021 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wieńców dożynkowych, które zostaną przedstawione na dożynkach gminnych w dniu 12 września 2021 roku 2021-09-01 14:37:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2021 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzęcinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2021-09-06 08:08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-10 07:43:44
dokument Zarządzenie nr 45/2021 w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Wójta Gminy Krzęcin oraz upoważnienia Sekretarza Gminy Krzęcin do prowadzenia określonych spraw Gminy Krzęcin w imieniu Wójta Gminy Krzęcin 2021-09-21 12:08:01
dokument Zarządzenie nr 44/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2021-09-23 08:36:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne 2021-09-06 07:57:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-18 13:34:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034 2021-07-06 10:20:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-07-06 10:17:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2021 roku 2021-07-06 10:15:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2021-07-06 10:13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2021 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy Krzęcin" 2021-06-21 12:18:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2021 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Krzęcinie 2021-06-21 12:13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2021 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły tj. składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. 2021-06-21 08:37:44
dokument ZARZĄDZENIE nr 34/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2021-06-21 08:34:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-06-21 08:33:17
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2021-05-20 15:02:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego i ostatecznego przedsięwzięć inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych realizowanych przez Gminę Krzęcin 2021-07-06 10:27:01
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Krzęcin za 2020 rok 2021-05-14 12:59:52
dokument Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2021-05-06 12:40:08
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-05-06 12:38:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie hasła promocyjnego Gminy Krzęcin oraz powołania Komisji Konkursowej 2021-05-06 12:32:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-05-06 12:31:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-05-06 12:29:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2021 w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Krzęcin oraz przez jednostki posiadające osobowość prawną 2021-04-27 14:46:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 w sprawie: opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Krzęcin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2021-04-27 14:45:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-04-27 14:38:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logo Gminy Krzęcin oraz powołania Komisji Konkursowej 2021-04-22 11:27:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie w roku 2021 w zamian za święta przypadające w sobotę. 2021-04-21 08:34:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzących przez Gminę Krzęcin 2021-04-21 08:33:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2021-04-15 12:32:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia 123/2010 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie powołania i określenia rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. 2021-04-14 09:23:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-04-07 14:31:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku. 2021-03-24 09:08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku 2021-03-10 08:30:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-03-10 08:28:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku 2021-02-18 15:05:56
dokument Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 2021-02-18 15:04:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2021-02-10 11:16:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Krzęcin 2021-01-29 12:51:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-02-04 14:11:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 2021-04-16 14:35:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Krzęcin 2021-01-22 14:56:30
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii 2021-01-15 12:12:47
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. 2021-01-15 12:17:00
dokument Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Krzęcinie do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2021-02-01 10:03:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2021 rok 2021-01-19 14:23:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2021 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2021 rok 2021-01-19 14:18:16