Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzących przez Gminę Krzęcin

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzących przez Gminę Krzęcin

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 506 ze zm.) i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krzęcinie zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Ustalam plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok 2021 w działach: - 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z podziałem na paragrafy - § 4300 i § 4700 w następujący sposób:
1)    §4300- 14.546,95 zł;
2)    § 4700 - 0,00 zł
3)    Środki ogółem -14.546,95 zł;
2. Dofinansowanie opłaty za kształcenie przyznaje się dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Krzęcinie doskonalących się w zakresie specjalności wynikających z aktualnych potrzeb kadrowych szkoły odbywanych na podstawie skierowania dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora za zgodą wójta: biologia, geografia, j. angielski.
3. Dofinansowaniem w zakresie specjalności, o których mowa w ust. 1, objęte zostają następujące formy kształcenia: studia podyplomowe, studia wyższe magisterskie, studia licencjackie i uzupełniające. Dofinansowaniem obejmuje się również kursy, warsztaty, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego opisane we wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r. stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2. Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania opłat:
1) za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie - do 70 % poniesionych opłat;
2) za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego skierowanych przez dyrektora szkoły (a w przypadku dyrektora - przez wójta) - do 100 % opłat (podstawę zwrotu stanowi potwierdzenie udziału w konferencji oraz delegacja służbowa);
3) za przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie nauczycieli korzystających z formy opisanej w pkt. 1 i 2 niniejszego zarządzenia dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły (a w przypadku dyrektora - przez wójta) - do 100 % opłat;
za przejazdy związane z obowiązkowym udziałem (na skierowanie przez dyrektora) w konferencjach metodycznych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania - do 100% ceny biletu przejazdu środkami komunikacji publicznej (PKP, PKS), w tym środkami komunikacji miejskiej.

§3. 1. Wniosek nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie powinien zawierać:
1)    imię i nazwisko nauczyciela;
2)    nazwę danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
3)    nazwę organizatora danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
4)    wysokość kosztów o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
5)    uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (opinia dyrektora szkoły);
6)    podpis nauczyciela.
2.    Do wniosku nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie poniesionych opłat i kosztów, należy załączyć:
1)    w przypadku opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ubiegający się o dofinansowanie jest studentem (słuchaczem) na danym kierunku studiów;
2)    w przypadku opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dowód potwierdzający wniesienie opłaty za udział w szkoleniu.
3.    Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin (ul. Tylna 7, pok. Nr 2) w terminach:
1)    do 10 czerwca 2021 r.,
2)    do 10 grudnia 2021 r.

§4. 1. Wnioski o dofinansowanie zawodowe nauczycieli rozpatruje komisja powołana przez wójta, zbierająca się nie rzadziej niż dwa razy w roku, w następujących terminach:
1)    do 15 lipca 2021 r.,
2)    do 20 grudnia 2021 r.,
2. W razie uzasadnionej potrzeby komisja może zebrać się także w innym terminie w celu rozpatrzenia wniosków, o których mowa wyżej.

3. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

4.    Komisja zwraca się do wójta z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.
5.    Wójt, po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji, podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania.

§ 5. Zwrot poniesionych kosztów na doskonalenie zawodowe następuje w formie wypłaty gotówkowej w kasie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie lub przelewem na wskazane przez nauczyciela konto bankowe.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik.zarz.19.2021.pdf (PDF, 694.56Kb) 2021-05-05 10:50:24 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 21-04-2021 08:33:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 20-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 05-05-2021 10:50:24