Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XIX/143/2016 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XIX/143/2016

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm); po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy w Krzęcinie uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2. Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r., podlegał konsultacjom społecznym, zgodnie z § 1 Uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr V/35/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015r., poz. 2345).

§2. Na realizację programu, o którym mowa w §1, środki finansowe zabezpiecza się w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 r.

§3. 1. Program, o którym mowa wyżej, określa cele, formy, obszary i partnerów współpracy oraz system monitorowania i oceny realizacji programu w celu ustalenia zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi.

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, których działalność stanowi istotne uzupełnienie i wsparcie zadań wykonywanych przez organy administracji publicznej, pomaga w rozwiązywaniu problemów lokalnych i jest ważnym elementem polityki społecznej.

§4. Ilekroć dalej będzie mowa o:

1) programie ­ należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.?

2) ustawie ­ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z  późn. zm).

3) rozporządzeniu ­ należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1300)?

3) organizacjach pozarządowych ­ należy przez to rozumieć organizacje spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 wyżej ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie;

4) gminie ­ należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin?

5) konkursie ­ należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. wyżej wskazanej

4) dotacji ­ należy przez to rozumieć dotację udzielaną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

5) podmiotach programu ­ należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w punkcie 3?

6) zadaniu publicznym ­ należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy.

§5. Nadrzędnym celem programu jest budowanie opartej na partnerstwie współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie ich większej aktywności w procesie organizowania życia zbiorowego i zaspokajania potrzeb mieszkańców poprzez:

 1. podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego,
 2. zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
 3. inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między Gminą Krzęcin a organizacjami pozarządowymi,
 4. wzbogacenie oferty świadczonych usług publicznych,
 5. obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych zaliczanych do obszarów współpracy,
 6. zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań publicznych.

§6. Współpraca Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter pozafinansowy i finansowy:

 1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy to:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz odpowiednio dla zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) założenie i prowadzenie przez Gminę Krzęcin elektronicznej bazy danych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizujących zadania publiczne oraz serwisu informacyjnego poświęconego zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Trzeciego Sektora,

4) promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzonych na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,

5) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także sposobach ich rozstrzygnięć, poprzez zamieszczenie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz w gablotach sołeckich,

6) udostępnianie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, pomieszczeń Urzędu Gminy Krzęcin w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom,

7) zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących współpracy,

8) wymiany doświadczeń z organizacjami pozarządowymi w zakresie możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 

 1. Współpraca o charakterze finansowym Gminy Krzęcin, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych na   zasadach określonych w ustawie, może odbywać się w formach :

1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonywania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

3) poza w/w formami może być także stosowane zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

    §7. 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  ubiegające się o dotację z budżetu gminy składają wnioski w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu.

 1. Wnioski złożone przez organizacje i podmioty, o których mowa w ust. 1 rozpatruje komisja powołana przez wójta.
 2. Dotacje mogą być przyznane organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność na rzecz mieszkańców gminy.
 3. Dotacji nie można udzielić na prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej, religijnej, finansowanie inwestycji lub funkcjonowanie biura.
 4. Urząd Gminy Krzęcin dokonuje bieżącej kontroli realizacji projektów, na które została przyznana dotacja.
 5. Po zrealizowaniu projektu wykonawca przedkłada rozliczenie z wykorzystania dotacji na odpowiednim druku, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu.

§8. Program współpracy adresowany jest przede wszystkim do następujących organizacji:

 1. klubów sportowych, w tym także uczniowskich klubów sportowych,
 2. kół gospodyń wiejskich,
 3. zespołów śpiewaczych,
 4. klubów seniora,
 5. jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 6. kół wędkarskich,
 7. kół łowieckich,
 8. innych stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych?
 9. niesformalizowanych inicjatyw obywatelskich, oświatowych i kulturalnych,
 10. jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.

§9. Współpraca Gminy Krzęcin z podmiotami programu skupiać się będzie w 2017 r. na sferach obejmujących zadania publiczne w zakresie:

 1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności działania promujące zdrowy styl życia mające na celu przeciwdziałania uzależnieniom,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie różnych dyscyplin sportowych, poprzez organizowanie rozgrywek, turniejów, zawodów, olimpiad, obozów sportowych i innych imprez sportowo­ rekreacyjnych,
 3. edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów,
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury i sztuki oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji (koncerty, turnieje, konkursy, wystawy),
 6. ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 7. promocji Gminy Krzęcin,
 8. turystyki i krajoznawstwa, w tym organizacja imprez turystycznych o zasięgu gminnym i powiatowym,
 9. ratownictwa i ochrony ludności.

 

§10. Wykonywanie programu koordynuje Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Krzęcin, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają komórki organizacyjne urzędu i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, którzy w zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych.

§11. Prawidłowość postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, jak również, zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego ocenia Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Krzęcinie.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 03-01-2017 14:03:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 03-01-2017 14:23:18