Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR IX/75/2015 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

UCHWAŁA NR IX/75/2015

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339) Rada Gminy w Krzęcinie  uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2. Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r., podlegał konsultacjom społecznym, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr V/18/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  Nr 49, poz. 837).

§2. Na realizację programu, o którym mowa w §1, środki finansowe zabezpiecza się w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 r.

§3. 1. Program, o którym mowa wyżej, określa cele, formy, obszary i partnerów współpracy oraz system monitorowania i oceny realizacji programu w celu ustalenia zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi.

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, których działalność stanowi istotne uzupełnienie i wsparcie zadań wykonywanych przez organy administracji publicznej, pomaga w rozwiązywaniu problemów lokalnych i jest ważnym elementem polityki społecznej.

§4. Ilekroć dalej będzie mowa o:

1)    programie - należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.;

2)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,  1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255,1339);

3)    rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

4)    organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 wskazanej wyżej ustawy;

5)    gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin;

6)    konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

7)    dotacji - należy przez to rozumieć dotację udzielaną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1171, 1130, i 1190).

8)    podmiotach programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w punkcie 4;

9)    zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy.

§5. Nadrzędnym celem programu jest budowanie opartej na partnerstwie współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie ich większej aktywności w procesie organizowania życia zbiorowego i zaspokajania potrzeb mieszkańców poprzez:

1)    określenie priorytetowych zadań publicznych,

2)    zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

3)    wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

4)    wzbogacenie oferty świadczonych usług publicznych,

5)    obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych zaliczanych do obszarów współpracy,

6)    zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań publicznych.

§6. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następujących formach:

1)      tworzenia bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy,

2)      wzajemnego informowania się i konsultowania o planowanych kierunkach współpracy,

3)     zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania dotacji z budżetu gminy na realizację zadania publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszeń o otwartym konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy oraz w gablotach sołeckich,

4)      zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących współpracy,

5)      wymiany doświadczeń z organizacjami pozarządowymi w zakresie możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

6)      udzielania zlecenia realizacji zadań publicznych w formie:

a)      powierzenia organizacji pozarządowej wykonania zadania publicznego i udzielenia dotacji na sfinansowanie jego realizacji,

b)      wsparcia wykonywanego przez organizację pozarządową zadania publicznego i udzielenia dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

c)    poza w/w formami może być także stosowane zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

 

§7. 1. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu gminy składają wnioski w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu.

2. Wnioski złożone przez organizacje rozpatruje komisja powołana przez wójta.

3. Dotacje mogą być przyznane organizacjom prowadzącym działalność na rzecz mieszkańców gminy.

4. Dotacji nie można udzielić na prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej, religijnej, finansowanie inwestycji lub funkcjonowanie biura.

5. Urząd Gminy Krzęcin dokonuje bieżącej kontroli realizacji projektów, na które została przyznana dotacja.

6. Po zrealizowaniu projektu wykonawca przedkłada rozliczenie z wykorzystania dotacji na odpowiednim druku, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu.

 

§8. Program współpracy adresowany jest przede wszystkim do następujących organizacji:

1)        klubów sportowych, w tym także uczniowskich klubów sportowych,

2)        kół gospodyń wiejskich,

3)        zespołów śpiewaczych,

4)        klubów seniora,

5)        jednostek ochotniczych straży pożarnych,

6)        kół wędkarskich,

7)        kół łowieckich,

8)        innych stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych;

9)        niesformalizowanych inicjatyw obywatelskich, oświatowych i kulturalnych,

10)        jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.

 

§9. Współpraca gminy z podmiotami programu skupiać się będzie w 2016 r. na sferach obejmujących zadania publiczne w zakresie:

1)   ochrony i promocji zdrowia, w szczególności działania promujące zdrowy styl życia mające na celu przeciwdziałania uzależnieniom,

2)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie różnych dyscyplin sportowych, poprzez organizowanie rozgrywek, turniejów, zawodów, olimpiad, obozów sportowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych,

3)   edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów,

4)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,

5)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym
w szczególności organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury i sztuki oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji (koncerty, turnieje, konkursy, wystawy),

6)   ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

7)   promocji Gminy Krzęcin,

8)   turystyki i krajoznawstwa, w tym organizacja imprez turystycznych o zasięgu gminnym i powiatowym,

9)   ratownictwa i ochrony ludności.

§10. Wykonywanie programu koordynuje Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Krzęcin, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają komórki organizacyjne urzędu i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, którzy w zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych.

§11. Prawidłowość postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, jak również, zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, ocenia Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Krzęcinie.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 06-11-2015 08:32:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 06-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 06-11-2015 08:32:35