Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

WÓJT GMINY KRZĘCIN
73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7 (woj. zachodniopomorskie), tel./fax: 95 765 5213, www.krzecin.pl
OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących
mienie komunalne gminy Krzęcin

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości/Obciążenia nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1.

287/10

Krzęcin,

ul. Kwiatowa

934

  Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  gruntowa niezabudowana, położona w Krzęcinie nr działki 287/10 przeznaczona  pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka ma powierzchnię 934 m2. Nieruchomość  położona jest praktycznie w części centralnej  wsi przy wyjeździe z Krzęcina w niewielkiej odległości od drogi powiatowej Krzęcin-Chłopowo oraz w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i Marketu DINO. Kształt działki regularny. Położenie bardzo atrakcyjne z kompletnym uzbrojeniem i dostępem do drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

SZ1C/00027487/9

Brak planu  zagospodarowania

przestrzennego.

Teren  określony działką nr    287/10 decyzją  nr 13/07 z dnia 09.05.2007r. o ustaleniu warunków zabudowy  przeznaczony został pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

27 659,00

5000,00

300,00

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą wadium na wybraną nieruchomość - w terminie do 26 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Krzęcinie: GBS Oddział Krzęcin nr 13 -8359-0005-0000-0778-2000-0010.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2018r o  godz. 10:00. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 (sala narad „U Wójta”).

Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, kiedy oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości. Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronie internetowej www.krzecin.pl. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 pokój nr 13 tel. 95 765 5228.

 

Krzęcin dnia, 23 stycznia 2018.

WÓJT GMINY KRZĘCIN
                                                                                                                              Bogdan Wojciech Brzustowicz


Warunki przetargu

1.    Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Krzęcin.
2.    Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
3.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
4.    Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
5.    Osoby fizyczne, które wpłaciły wadium, pozostające w związku małżeńskim, przed przystąpieniem do przetargu, w przypadku udziału w przetargu jednego z nich ( w związku z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) przedłożą oświadczenie z podpisem drugiego współmałżonka, poświadczone za zgodność podpisu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.
6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.    Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8.    Wadium zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9.    Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
10.    Wójt Gminy Krzęcin zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11.    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Krzęcin, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12.    Należność za nabyta nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.
13.    Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Krzęcin, dnia 23 stycznia 2018r.                                                                             

   WÓJT GMINY KRZĘCIN
                                                                                                                     Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 24-01-2018 15:23:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 24-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 28-02-2018 08:30:58