Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXVII/200/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR XXVII/200/2017
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i  art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 51 ust. 4, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Krzęcin.

§2.Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Procentowy stosunek

dochodu osoby samotnie gospodarującej

lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004r.
o pomocy społecznej

Odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania osoby bezdomnej

w ośrodku wsparcia

1

do 100%

bezpłatnie

2

powyżej 100% do 130%

20%

3

powyżej 130% do 150%

30%

4

powyżej 150% do 170%

50%

5

powyżej 170% do 200%

80%

6

powyżej 200% do 250%

90%

7

powyżej 250%

100%

§3. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.
§4. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych i stanowi dochód Gminy Krzęcin.

§5. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 2 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§6. 1. Ze względu na zwiększone wydatki związane z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą lub realizacją indywidualnego planu wychodzenia z bezdomności, osoba lub rodzina ubiegająca się o skierowanie bądź przebywająca w ośrodku wsparcia może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat za okres wynikający z okoliczności sprawy.
2. Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty następuje na wniosek osoby bądź rodziny ubiegającej się o skierowanie lub przebywającej w ośrodku wsparcia.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Krzęcin.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 27-12-2017 14:23:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 21-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 27-12-2017 14:23:01