Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II"

                                             Krzęcin, dnia 05.05.2016r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6220/02/2012/II

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 61 §4 i art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamia strony postepowania, że w dniu 27 kwietnia 2016r., na wniosek przedłożony przez Forthewind Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice reprezentowaną przez Macieja Wakułę, ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa i eksploatacja „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II” składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie.

Lokalizacja wież elektrowni: dz. nr ew.: 35, 393, 398 obr. Krzęcin, dz. nr ew. : 324, 328/6, 352/2 obr. Żeńsko. Lokalizacja infrastruktury technicznej w tym m.in. dróg dojazdowych, linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, place montażowych i serwisowych:  dz. nr ew. 14, 15, 20, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 34, 35, 41, 42, 393, 398, 402 obr. Krzęcin, dz. nr ew.: 309, 310, 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 325, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 328/8, 329, 330, 331/6, 335/1, 337, 338, 352/2, 355, 369, 375 obr. Żeńsko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaw/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzęcin, zaś organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w m. Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie,  ul. Tylna 7, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30. Strony mają możliwość składania uwag  i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urząd@krzecin.pl.

Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-05-2016 20:10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-05-2016 20:10:04