Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/8, 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin"

                                     Krzęcin, dnia 25 marca 2016r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6733.02.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony postępowania, iż zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz.199 ze zm.) w dniu 24.03.2016r. wystąpiono do organów wymienionych w art. 53 ust.4 pkt 6, 8, 9 w/w ustawyo uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/8, 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin”.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23) jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenie opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) o wszczęciu postępowania, postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Inwestora oraz właścicielii użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w m. Chłopowo i Krzęcin.

            Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

                                                                                  

WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                                                  Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 25-03-2016 12:57:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 25-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 25-03-2016 12:57:33