Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja ?Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II? składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. Zachodniopomorskie"

                                Krzęcin, dnia 17 lutego 2016r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6220/02/2012/I

O B W I E S Z C Z E N I E

 Działając na podstawie art. 9, art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 63 ust.2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam strony postepowania, że w dniu 17lutego 2016r.,Wójt Gminy Krzęcinwydał postanowienie znak: GPKOŚ 6220/02/2012/Istwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II” składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. Zachodniopomorskie”. Lokalizacja wież elektrowni: działki nr ew.: 35, 393, 398obr. Krzęcin, działki nr ew.: 324, 328/6, 352/2 obr. Żeńsko. Lokalizacja infrastruktury technicznej w tym m.in. dróg dojazdowych, linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, place montażowych i serwisowych:  działki nr ew. 14, 15, 20, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 34, 35, 41, 42, 393, 398, 402 obr. Krzęcin, działki nr ew.: 309, 310, 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 325, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 328/8, 329, 330, 331/6, 335/1, 337, 338, 352/2, 355, 369, 375 obr. Żeńsko.Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzęcin, zaś organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w m. Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4240.13.2016.AW z dnia 04.02.2016r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: PS.N.NZ.407.2.16 z dnia 03.02.2016r., w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie,  ul. Tylna 7, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30.

 Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 19-02-2016 13:38:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 19-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 19-02-2016 13:38:19