Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

OBWIESZCZENIE "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków"

Znak sprawy: GPKOŚ 6220.01.2015/I

Krzęcin, dnia 14.01.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

 Wójt Gminy Krzęcin, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14.01.2016r. została wydana decyzja znak: GPKOŚ 6220.01.2015/I zmieniająca Decyzję Nr 1/2015 znak: GPKOŚ 6220.01.2015 z dnia 03 kwietnia 2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków”.

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzęcin. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w Krzęcinie i Granowie.

 W związku z powyższym z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Choszczniemożna zapoznać się w terminie 14 dniod daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 15-01-2016 08:00:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 14-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 15-01-2016 08:01:42