Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniem sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków"

Krzęcin, dnia 22.12.2015r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6220.01.2015/I                                            

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 61 §4 i art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960rKodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiuinformacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),zawiadamia strony, że w dniu 22grudnia 2015r., na wniosek przedłożony przez Pracownię Projektową "Violet-Arch" Mirosław Kmita, ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard Szczeciński, działającąw imieniu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin,zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniem sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków”.

Przewidywany obszar inwestycji to działki o numerach ewidencyjnych: 405, 400, 399, 411/1, 74/5, 528, 529/2, 409/2.

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzęcin.Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013r., poz. 1235 ze zm.), ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w Krzęcinie i Granowie.

 Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia,w terminie 7 dni od daty dostarczenia niniejszego obwieszczenia, na adres Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7.

 Zgodnie z art. 49 Kpa,obwieszczenielub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 22-12-2015 15:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 22-12-2015 15:20:55