Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

GPKOŚ.6220.17.14.2021.AK Obwieszczenie zawiadamiające wszystkie strony że w dniu 29 marca 2022r. na środowisko zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. o nr 468/4 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin''

Nasz znak: GPKOŚ.6220.17.14.2021.AK                          Krzęcin, dnia 29 marca 2022 r.

                    O B W I E S Z C Z E N I E

   Wójta Gminy Krzęcin  z dnia 29 marca 2022 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,poz.735), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247.)
z a w i a d a m i a    s i ę w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,
że w dniu 29 marca 2022 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. o nr 468/4 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin”.
Informuję o uprawieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z artykułu 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, pokój nr 14.
W niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na BIP Urzędu Gminy Krzęcin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz Sołectwa Chłopowo.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego ogłoszenia- 19 marca 2022r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 30-03-2022 15:34:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 30-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-03-2022 15:34:38