Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych"

Znak sprawy: GPKOŚ 6220.03.2015                     Krzęcin, dnia 08.10.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 5 października 2015r., na wniosek z dnia 24.09.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.09.2015r.) przedłożony przez Forthewind Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, reprezentowaną przez Renpro Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie administracyjnew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo – sygnalizacyjnych linii światłowodowych”

zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 404, 67, 406, 66, 56, 41, 42, 402 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin.

 Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu postępowaniaadministracyjnegoinformuję, że z treścią wniosku oraz załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne uwagi oraz wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie  www.bip.krzecin.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w Krzęcinie.

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzęcin.

 Obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-10-2015 15:23:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-10-2015 12:16:29