Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XVI/143/2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

UCHWAŁA NR XVI/143/2021
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 18 lutego 2021 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, ogłoszonych na podstawie §1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 2639), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1. W celu ustalenia zasad współpracy między Gminą Krzęcin a organizacjami pozarządowymi uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

§2. 1. Program, o którym mowa wyżej, określa cele, formy, obszary i partnerów współpracy oraz system monitorowania i oceny jego realizacji.
2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, których działalność stanowi istotne uzupełnienie i wsparcie zadań wykonywanych przez organy administracji publicznej, pomaga w rozwiązywaniu problemów lokalnych i jest ważnym elementem polityki społecznej.
3. Program adresowany jest przede wszystkim do:
1)    klubów sportowych, w tym także uczniowskich klubów sportowych;
2)    kół gospodyń wiejskich;
3)    chórów, zespołów śpiewaczych i tanecznych;
4)    klubów seniora;
5)    jednostek ochotniczych straży pożarnych;
6)    kół wędkarskich, kół łowieckich i pszczelarskich;
7)    innych stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych;
8)    niesformalizowanych inicjatyw obywatelskich, oświatowych i kulturalnych;
9)    jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.

§3. Ilekroć dalej będzie mowa o:
1)    programie - należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2021 r.;
2)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
3)    rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2057);
4)    organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie;
5)    gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin;
6)    konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy;
7)    dotacji - należy przez to rozumieć dotację udzielaną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869); podmiotach programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu;
8)    zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe

§4. Główny cel programu, polegający na budowaniu opartej na partnerskiej współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz pobudzaniu ich do większej aktywności w procesie organizowania życia zbiorowego i zaspokajania potrzeb mieszkańców, realizuje się poprzez cele szczegółowe, takie jak:
1)    podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego;
2)    zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
3)    inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu społecznego między Gminą Krzęcin a organizacjami pozarządowymi;
4)    wzbogacenie oferty świadczonych usług publicznych;
5)    obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych zaliczanych do obszarów współpracy;
6)    zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań publicznych;
7)    rozbudzanie aktywności społecznej ukierunkowanej na współpracę i współdziałanie w realizacji celów i zadań publicznych.

Rozdział III
Zasady współpracy

§5. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:
1)    pomocniczości - powierzenie lub wspieranie realizacji zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2)    suwerenności - zachowanie autonomii partnerów przy jednoczesnej otwartości na propozycje drugiej strony;
3)    partnerstwa - dobrowolna współpraca w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu wytyczonych celów;
4)    efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
5)    jawności - zapewnienie dostępu do informacji w sprawach związanych z powierzeniem i realizacją zadań publicznych.

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy

§6. 1. Zakres przedmiotowy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 stanowi realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Współpraca gminy z podmiotami programu skupiać się będzie w 2021 r. na sferach obejmujących zadania publiczne w zakresie:
1)    ochrony i promocji zdrowia;
2)    bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej;
3)    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
4)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5)    edukacji, oświaty i wychowania;
6)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7)    działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12)    rewitalizacji społecznej.

Rozdział V
Formy współpracy

§7. 1. Współpraca gminy z Organizacjami Pozarządowymi może przybierać różne formy, tj. finansową i pozafinansową.
2. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to:
1)    wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2)    konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz odpowiednio dla zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3)    prowadzenie przez gminę bazy danych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizujących zadania publiczne;
4)    informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także sposobach ich rozstrzygnięć, poprzez zamieszczenie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej;
5)    nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy pomieszczeń w gminnych obiektach użyteczności publicznej w celu odbywania spotkań mających na celu realizację ich zadań statutowych, związanych z realizacją inicjatyw i projektów na rzecz mieszkańców gminy o charakterze „non profit”, a niezwiązanych z działalnością komercyjną, gospodarczą lub polityczną;
6)    zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących wzajemnej współpracy;
7)    wymiany doświadczeń z organizacjami pozarządowymi w zakresie możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
3. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, może odbywać się w formach:
1)    powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2)    wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości do 90% kosztów całkowitych realizacji zadania.
4. Współpraca o charakterze finansowym, o której mowa w ust. 3, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, może odbywać się także w trybie określonym w art. 12 ustawy, jeżeli gmina uzna celowość realizacji wskazanego w ofercie zadania publicznego.
5. Na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, gmina może także zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy (w tzw. trybie małych zleceń), z pominięciem konkursu ofert, jeżeli oferta spełnia łącznie następujące warunki:
1)    wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
2)    okres realizacji zadania nie przekracza 90 dni.

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

§8. Do priorytetowych zadań publicznych, na których skupiać się będzie w 2021 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi, należą działania:
1)    promujące zdrowy styl życia i mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom;
2)    upowszechniające sport, rekreację i aktywny wypoczynek, np. poprzez organizowanie rozgrywek, turniejów, zawodów, olimpiad, obozów sportowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych;
3)    służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz upowszechniające wiedzę i zainteresowania wśród osób starszych, np. w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
4)    służące integracji społecznej, adresowane do osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i osób starszych (seniorów);
5)    promujące materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe regionu, miejscowe zwyczaje i tradycje (m.in. poprzez organizację przeglądów, koncertów, konkursów, warsztatów, wystaw, itp.);
6)    związane z realizacją projektów wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, np. z zakresu rewitalizacji społecznej, projektów grantowych, itp.

Rozdział VII
Okres realizacji programu

§9. Okresem realizacji programu oraz zawartych w nim celów i zadań jest rok budżetowy.

Rozdział VIII
Sposób realizacji programu

§10. 1. Sposób realizacji programu polega na wspieraniu oraz powierzaniu wykonywania zadań w wyniku przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu gminy składają oferty w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu.
3. Dotacje mogą być przyznane organizacjom prowadzącym działalność statutową na rzecz mieszkańców gminy.
4. Po zrealizowaniu projektu wykonawca przedkłada rozliczenie z wykorzystania dotacji na odpowiednim druku, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu.

Rozdział IX
Wysokość środków zaplanowanych na realizację programu

§11. Na realizację programu w 2021 r. planuje się zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy w kwocie 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Ostateczną wysokość środków, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Rady Gminy Krzęcin w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Krzęcin na 2021 rok.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu

§12. 1. Za koordynację programu odpowiada pracownik Urzędu Gminy Krzęcin, w zakresie którego zadań znajduje się współpraca z organizacjami sektora pozarządowego, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach zgodnie z zakresem swoich czynności.
2. Prawidłowość postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, jak również, zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego ocenia Referat Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Krzęcin.
3. Kontroli prawidłowości realizacji zadań objętych programem dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krzęcin.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny rocznego programu współpracy:
1)    liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2)    liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3)    liczba udzielonych małych zleceń (małych grantów),
4)    liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
5)    liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane;
6)    wysokość kwot udzielonych dotacji na poszczególne zadania publiczne.
4. W sprawozdaniu z realizacji programu, przedkładanego radzie przez wójta, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, zawiera się ocenę realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz wnioski do programu na kolejny rok.

Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§13. 1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi został przygotowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń współpracy gminy z sektorem pozarządowym oraz wniosków wynikających z oceny realizacji programów w poprzednich latach.
2. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, podlegał konsultacjom społecznym, ogłoszonym na podstawie z §1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 2639).

Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

§14. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje powołana przez wójta na czas realizacji programu komisja konkursowa.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych.
3. W pracach komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
4. Wójt za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w Krzęcinie zamieszcza informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.
5. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w zarządzeniu wójta o jej powołaniu.
6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożenia ofert w terminie i według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
7. Protokół przebiegu posiedzenia komisji konkursowej powinien zawierać:
1)    oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2)    imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3)    liczbę zgłoszonych ofert;
4)    wskazanie ofert spełniających kryteria konkursu;
5)    wskazanie ofert nie spełniających kryteria konkursu lub zgłoszonych po upływie terminu;
6)    sposób podziału środków i wysokość poszczególnych dotacji;
7)    podpisy członków komisji.
8. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty na gminnych portalach:
1) BIP;
2) stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin;
2) tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy Krzęcin.

§15. 1. Komisja przedkłada protokół posiedzenia komisji konkursowej wójtowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.
2. Po zatwierdzeniu wyników konkursu przez wójta niezwłocznie zawiera się umowy o realizację zadania publicznego.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

§16. W zakresie nieuregulowanym programem współpracy stosuje się przepisy ustawy.
§17. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Krzęcin.
§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 19-02-2021 09:27:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 19-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 19-02-2021 09:27:45