Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw na działce 528 w Krzęcinie.

                                                                                                     Krzęcin, dnia 03 lipca 2020 roku

 

Z A P R O S Z E N I E
DO SKŁADANIA OFERT

dotyczących zadania współfinansowanego w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

  1. Zamawiający:

Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty,o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Projekt: „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw na działce 528 w Krzęcinie” zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00333-6935-UM1610517/18.

Przedmiot zamówienia obejmuje „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw na działce 528 w Krzęcinie”, w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zieleń drogowa, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, zakup i montaż elementów placu zabaw oraz strefa relaksu, zgodnie z załączonym do niniejszego postępowania projektem budowlanym.

4. Termin i miejsce składania ofert:

a) Oferta może być złożona w formie dokumentu papierowego w zamkniętej kopercie, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Krzęcin, 73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7 lub w formie elektronicznej na adres urzad@krzecin.pl do dnia 13 lipca 2020 r. do godziny 10:00. Tytuł oferty: „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw na działce 528 w Krzęcinie”.

b) Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

c) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT (jeśli dotyczy). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

      5.Termin realizacji inwestycji

            Realizacja przedmiotowej inwestycji  do 20.08.2020 roku.

      6. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający wiedzę, potencjał i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, który:

a) W okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę dla jednostki samorządu terytorialnego polegającą na realizacji podobnego zadania inwestycyjnego, potwierdzoną dokumentami o należytym wykonaniu (np. referencje, protokoły).

 b) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższej ceny 0-100 pkt.

c) Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy: - treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, oferta została złożona przez podmiot kapitałowo powiązany
ze zleceniodawcą lub jeżeli oferta została złożona po terminie.

         7. Informacje dodatkowe:

            a) Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn.

            b) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy zobowiązani są wnosić najpóźniej na 3 dni

                przed terminem otwarcia ofert.

            c) Osobą  upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
                Maciej Radomiak, prac. ds. rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami, tel. 95 765 52 28, e-mail: inwestycje@krzecin.pl

            d) Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

            e) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

             f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w                       postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty.

             g) W przypadku braku złożenia przynajmniej 2 ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione.

        8. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

             a) Potwierdzenie wymaganego doświadczenia opisanego w niniejszym zapytaniu;

             b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

       9.  Załączniki do zapytania

          1. Formularz ofertowy;

          2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 735.71Kb) 2020-07-20 10:27:23 72 razy
2 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 358.88Kb) 2020-07-15 08:25:30 50 razy
3 Odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 512.04Kb) 2020-07-08 12:41:43 50 razy
4 Przedmiar robót.pdf (PDF, 1.54Mb) 2020-07-08 12:41:43 51 razy
5 zalaczniki 1,2 DO ZAPYTANIA.docx (DOCX, 174.11Kb) 2020-07-03 09:07:12 65 razy
6 Mapa1.pdf (PDF, 570.78Kb) 2020-07-03 09:07:12 73 razy
7 Mapa2.pdf (PDF, 370.51Kb) 2020-07-03 09:07:12 60 razy
8 Projekt budowlany.pdf (PDF, 5.65Mb) 2020-07-03 09:07:12 99 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 03-07-2020 09:07:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 03-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 20-07-2020 10:27:23