Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

WÓJT GMINY KRZĘCIN

73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 (woj. zachodniopomorskie) tel. 95 765 5213

OGŁASZA  NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości/Obciążenia nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1.

286/20 w udziale do 327/1000

Krzęcin

ul. Pogodna 1

344

Nieruchomość położona w miejscowości Krzęcin przy ul.Pogodnej1. Przedmiotem sprzedaż jest udział w działce  nr 286/20 oraz  lokal w aktualnym stanie stanowiący strych w stanie surowym w miejscu lokalu 1c , który uległ spaleniu w wyniku pożaru w roku 2008.

 

 

 

 

10017A

Brak planu.

Teren, na którym zlokalizowana jest działka w Studium  Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest pod istniejące i projektowane budownictwo mieszkaniowe.

 

 

13 400,00

3 000,00

100,00

 

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą wadium na wybraną nieruchomość, do kasy Urzędu Gminy - w terminie do 15 maja 2015r. do godz. 15.00.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Krzęcinie: GBS Oddział Krzęcin nr 13835900050000077820000010.

Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2015r.  o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 (sala narad „U Wójta”).

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek  VAT.

 Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, kiedy oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości. Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronie internetowej www.bip.krzecin.cil.pl. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 pokój nr 1 tel. 957655228

 

Krzęcin, dnia  14 kwietnia 2015 r.                                                                                                                          WÓJT 

                                                                                                                                                      dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Warunki przetargu

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Krzęcin.
 2. Przetarg odbywa się e terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
 5. Osoby fizyczne, które wpłaciły wadium, pozostające w związku małżeńskim, przed przystąpieniem do przetargu, w przypadku udziału w przetargu jednego z nich ( w związku z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) przedłożą oświadczenie z podpisem drugiego współmałżonka, poświadczone za zgodność podpisu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Wadium zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wójt Gminy Krzęcin zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Krzęcin, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Należność na nabyta nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.
 13. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.

 

 

     Krzęcin, dnia 14 kwietnia 2015 r.                                                                                   WÓJT

                                                                                                                  dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 14-04-2015 15:05:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-04-2015 15:05:32