Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Nabór na rachmistrza terenowego w Gminie Krzęcin w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

WÓJT GMINY KRZĘCIN – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór na rachmistrza terenowego w Gminie Krzęcin w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020).

Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt. 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym
i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Krzęcin, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Krzęcin i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie.
Informacja dotycząca naboru zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.
 Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1. Być pełnoletnim;
2. Być zamieszkałym na terenie Gminy Krzęcin;
3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
4. Posługiwać się  językiem polskim w mowie i piśmie;
5. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie o spełnieniu wymagania o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ważne informacje dla składających oferty:
1.    Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Krzęcin wynosi 1.
2.    Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Prawdopodobny termin szkolenia to okres od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju.
3.    Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
4.    Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
5.    Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
6.    Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
7.    Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
8.    Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:
a)       37 zł. brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;
b)      20 zł. brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;
 UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatem, który uzyska najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:
1.    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku studentów – wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.
2.    Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
3.    Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
4.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.
5.    Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4.
6.    Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 5.

Składanie ofert:
1.    Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście do Urzędu Gminy w Krzęcinie (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki na dziennik podawczy) na adres: Urząd Gminy w Krzęcinie; 73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7
2.    Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
3.    Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego –  Spis Rolny 2020”.
4.    Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
5.    Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (PDF, 395.82Kb) 2020-06-16 09:00:09 55 razy
2 Zalacznik_nr_1.doc (DOC, 27.00Kb) 2020-06-16 08:59:24 46 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc (DOC, 27.00Kb) 2020-06-16 08:59:24 59 razy
4 Zalacznik_nr_3.doc (DOC, 28.50Kb) 2020-06-16 08:59:24 46 razy
5 Zalacznik_nr_4(1).docx (DOCX, 15.21Kb) 2020-06-16 08:59:24 47 razy
6 Zalacznik_nr_5-3.docx (DOCX, 14.71Kb) 2020-06-16 08:59:24 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 16-06-2020 08:59:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 16-06-2020 09:02:43