Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR IX/94/2019 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IX/94/2019
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010ze zm.),Rada Gminy Krzęcin, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych (tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) uiszczają za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 15 dnia każdego danego miesiąca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową roczną opłatę uiszcza się z góry, bez wezwania, do 31 stycznia każdego roku za bieżący rok albo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nastąpi po 31 stycznia danego roku.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, określa odrębna uchwała Rady Gminy Krzęcin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości przelewem na wskazany rachunek bankowy Gminy Krzęcin lub w kasie gotówką lub z wykorzystaniem karty płatniczej. Informacja o numerze rachunku bankowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminy Krzęcin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2019 r. poz. 4815).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

________

1 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr XXXII.263.S.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 09:58:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 18-12-2019 12:32:34