Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXIII/243/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krzęcin.

UCHWAŁA NR XXXIII/243/2018
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krzęcin.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2016 r. poz. 487 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie gminy Krzęcin odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w niżej określonych miejscach publicznych, z zastrzeżeniem § 2.:

  1. teren działki ewidencyjnej nr 94/2 obręb Granowo,
  2. budynek Wiejskiego Domu Kultury w Granowie nr 2 oraz przyległy do budynku teren działki ewidencyjnej nr 43/2 obręb Granowo,
  3. teren działki ewidencyjnej nr 5/7 obręb Kaszewo,
  4. teren działki ewidencyjnej nr 110 obręb Krzęcin,
  5. pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Nowym Klukomiu, znajdujące się na działce ewidencyjnej nr 55/3 obręb Nowy Klukom,
  6. teren działki ewidencyjnej nr 341/1 obręb Objezierze,
  7. pomieszczenie Klubu Kultury w Przybysławiu, znajdujące się na działce ewidencyjnej nr 34/7 obręb Przybysław,
  8. teren działki ewidencyjnej nr 11/15 obręb Przybysław,
  9. teren działki ewidencyjnej nr 19/2 obręb Rakowo,

10) teren działki ewidencyjnej nr 255 obręb Żeńsko.

2. Granice terenów objętych odstępstwem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-10 określają odpowiednio załączniki graficzne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych obowiązuje w miejscach wyznaczonych lokalizacji wymienionych w § 1 pkt 1-10, w czasie trwania imprez organizowanych przez Gminę Krzęcin, jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze, instytucje kultury, stowarzyszenia.

2. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych
w § 1. pkt 2, 5, 7 obowiązuje na czas organizowania przez osoby fizyczne zamkniętych imprez okolicznościowych na podstawie umowy najmu lokalu.

3. Termin i czas trwania każdej imprezy, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, organizator winien zgłosić do administratora obiektu lub terenu, na którym impreza ma się odbywać,
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/223/2018 Rady Gminy Krzęcin z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2532).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/233/2018 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych w miejscowości Rakowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załączniki do uchwały nr 243 .docx (DOCX, 1.02Mb) 2018-07-16 14:22:45 191 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 16-07-2018 14:22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-07-2018 07:37:30