Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2018

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 12 lipca 2018 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i  art. 97 ust. 5 w związku
z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 51 ust. 4, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Krzęcin.

§ 2. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych przysługuje osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Krzęcin oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Procentowy stosunek

dochodu osoby samotnie gospodarującej

lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego

Odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania osoby bezdomnej

w ośrodku wsparcia

1

do 100%

bezpłatnie

2

powyżej 100% do 130%

20%

3

powyżej 130% do 150%

30%

4

powyżej 150% do 170%

50%

5

powyżej 170% do 200%

80%

6

powyżej 200% do 250%

90%

7

powyżej 250%

100%

§ 4. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych  wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

§ 5. Miesięczny koszt utrzymania i zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie porozumienia zawartego między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie,
a Ośrodkiem Wsparcia, na terenie którego przebywa osoba bezdomna.

§ 6. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych dokonywana jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych i stanowi dochód Gminy Krzęcin.

§ 7. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego opłatę, oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 2 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mogą być zwolnione na ich wniosek, wniosek członka rodziny lub pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej odpłatności. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić
w przypadku:

1) wnoszenia opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

2) występowania uzasadnionych okoliczności, zwłaszcza długotrwałej choroby, niepełnosprawności stwierdzonej na podstawie odpowiedniego orzeczenia, udokumentowanych wydatków na leki, dojazdów do lekarza specjalisty, badań specjalistycznych oraz odpowiedniego zaświadczenia lekarza specjalisty,

3) śmierci członka rodziny,

4) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

5) strat materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

6) gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Krzęcin.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Krzęcin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 16-07-2018 14:12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-07-2018 07:37:51