Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Krzęcin: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzęcin, krajowy numer identyfikacyjny 54152300000, ul. ul. Tylna  7, 73231   Krzęcin, woj. zachodniopomorskie, państwo , tel. 957 655 213, e-mail inwestycje1@o2.pl, faks 957 655 213. Adres strony internetowej (URL): www.bip.krzecin.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.krzecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 
www.bip.krzecin.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie 
www.bip.krzecin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 
wskazany w sekcji I.1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny: BF.1.3054.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/10/2026


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej. 
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą oraz dostarczonej na wezwanie Zamawiającego kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wymagane jest aby Wykonawca dysponował środkami finansowymi umożliwiającymi zrealizowanie zamówienia.
Informacje dodatkowe Opis sposobu spełnienia tego warunku zostanie dokonany na podstawie oświadczenia wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wymagane jest wykaszanie przez Wykonawcę, iż prowadzi działalność stanowiącą przedmiot zamówienia przez co najmniej pięć lat od wydania zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą oraz kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 14 – dla urzędujących członków organu zarządzającego lub prokurenta potwierdzające brak prawomocnego skazania za przestępstwa o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 13 ustawy Pzp oraz brak zakazu dla Zamawiającego o ubieganie się o zamówienie publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena brutto 95
czas uruchomienia kredytu od dnias podpisania umowy 5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nieTermin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

nie przewiduje się


Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartj umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ust.1 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 21/10/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

______________________________

Ogłoszenie nr 323588 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.

Krzęcin: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 321228
Data: 11/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzęcin, Krajowy numer identyfikacyjny 54152300000, ul. ul. Tylna  7, 73231   Krzęcin, woj. zachodniopomorskie, tel. 957 655 213, faks 957 655 213. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,000 PLN ( słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Nr referencyjny: BF.1.3054.2016
W ogłoszeniu powinno być: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,00 PLN ( słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych( z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Nr referencyjny BF.1.3054.207.2016

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480 000 PLN ( słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
W ogłoszeniu powinno być: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,00 PLN ( słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych( z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest wykaszanie przez Wykonawcę .........
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę ...............
 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: I.
Punkt: I.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Gmina Krzęcin, krajowy numer identyfikacyjny 54152300000, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, woj zachodniopomorskie, państwo polskie, tel 957655213, e-mail inwestycj1@o2.pl, faks 957655213. Adres strony internetowej (URL):www.bip.krzecin.pl

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz kredyt 2016.docx (DOCX, 106KB) 2016-10-11 12:36:27 106KB 26 razy
2 SIWZ.docx (DOCX, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-14 07:58:07 114KB 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 uch.ccxli.419.2016.rio.w_sprawie_opinii_o_przedlozonej_przez_wojta_gminy_krzecin_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_pierwsze_polrocze_2016r.pdf (PDF, 340KB) 2016-10-11 12:36:27 340KB 299 razy
2 rio.cclxxi.470.2016_w_sprawie_opinii_o_mozliwosci_splaty_kredytu_zaciaganego_przez_gmine_krzecin.pdf (PDF, 269KB) 2016-10-21 07:39:46 269KB 294 razy
Wynik postępowania
1 Zbiorcze Zestawienie Ofert.pdf (PDF, 104KB) 2016-10-21 11:20:49 104KB 292 razy
2 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (PDF, 99.KB) 2016-11-02 10:29:48 99.KB 289 razy
3 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (PDF, 332KB) 2016-11-14 10:29:42 332KB 278 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 11-10-2016 12:36:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 11-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-11-2016 10:29:42