Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY KRZĘCIN W 2015 R. PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY KRZĘCIN W 2015 R. PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ
Numer ogłoszenia: 310730 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzęcin , ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7655213, faks 095 7655213.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY KRZĘCIN W 2015 R. PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 745.000,00 złotych dla Gminy Krzęcin w 2015 roku przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: - kredyt w złotych polskich, - uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do 30 grudnia 2015 r. - Spłata kredytu w następujących terminach i ratach: Lp. TERMIN SPŁATY KWOTA 1. do 30 kwietnia 2019 r. 25.000,00 2. do 30 listopada 2019 r. 20.000,00 3. do 30 kwietnia 2020 r. 25.000,00 4. do 30 listopada 2020 r. 25.000,00 5. do 30 kwietnia 2021 r. 50.000,00 6. do 30 listopada 2021 r. 50.000,00 7. do 30 kwietnia 2022 r. 50.000,00 8. do 30 listopada 2022 r. 50.000,00 9. do 30 kwietnia 2023 r. 25.000,00 10. do 30 listopada 2023 r. 25.000,00 11. do 30 kwietnia 2024 r. 50.000,00 12. do 30 czerwca 2024 r. 50.000,00 13. do 30 września 2024 r. 50.000,00 14. do 30 listopada 2024 r. 50.000,00 15. do 30 kwietnia 2025 r. 50.000,00 16. do 30 czerwca 2025 r. 50.000,00 17. do 30 września 2025 r. 50.000,00 18. do 30 listopada 2025 r. 50.000,00 19. 0gółem 745.000,00 - karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 29 kwietnia 2019 r. - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M, - odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w okresie kredytowania. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w terminie do 31.01.2016 r..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2025.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 73-231 Krzęcin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 73-231 Krzęcin sekretariat I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_i_zalaczniki.zip (ZIP, 161KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-18 12:28:10 161KB 90 razy
2 Zestawienie posiadanych zobowiązań.pdf (PDF, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-26 10:45:44 1.8MB 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytanie 1.jpg (JPG, 55.KB) 2015-11-26 10:44:47 55.KB 369 razy
2 Odpowiedź 1.pdf (PDF, 429KB) 2015-11-26 10:45:25 429KB 359 razy
Wynik postępowania
1 oswiadczenie.pdf (PDF, 663KB) 2015-12-03 13:12:20 663KB 6 razy
2 Zbiorcze.zestawienie.ofert.pdf (PDF, 382KB) 2015-12-03 13:38:54 382KB 415 razy
3 03_12_2015_13_39_16_Oświadczenie.pdf (PDF, 277KB) 2015-12-03 13:39:15 277KB 376 razy
4 ogloszenie.o.wyniku.postepowania.pdf (PDF, 73.KB) 2015-12-04 09:47:32 73.KB 395 razy
5 ogłoszenie o wyborze oferty.doc (DOC, 39KB) 2016-02-08 12:25:16 39KB 360 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-11-2015 12:28:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 18-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-02-2016 12:25:16