Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

https://gminakrzecin.ezamawiajacy.pl/pn/gminakrzecin/demand/notice/public/27315/details

______________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzęcin

Krajowy numer identyfikacyjny: 210966987

Adres pocztowy: Tylna 7

Miejscowość: Krzęcin

Kod NUTS: PL428 Szczeciński

Kod pocztowy: 73-231

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Kusal

E-mail: ugk.zamowienia@gmail.com

Tel.: +48 957655213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.krzecin.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.krzecin.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gminakrzecin.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
Numer referencyjny: ZP.02.05.2021
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
2 / 9
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysku lub unieszkodliwieniu) odpadów komunalnych
od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym także nieruchomości mieszanych (tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) oraz nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie
Gminy Krzęcin, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Krzęcin
II.2.4)
Opis zamówienia:
3 / 9
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze
i zagospodarowaniu (odzysku lub unieszkodliwieniu) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym także
nieruchomości mieszanych (tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości
wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Krzęcin, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
Zakres zamówienia obejmuje również:
1) udostępnienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) na potrzeby odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzęcin, który będzie znajdował się
w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Urzędu Gminy Krzęcin;
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz zagrodowej, nieruchomości mieszanych w zabudowie jednorodzinnej oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w worki do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych;
3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości mieszanych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych;
4) wyposażenie Zamawiającego w pojemniki na przeterminowane leki i opakowania po lekach oraz zużyte baterie i akumulatory;
5) zorganizowanie dwa razy do roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Krzęcin;
6) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od siedziby Urzędu Gminy Krzęcin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
4 / 9
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
5 / 9
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:
1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Krzęcin,
2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3) nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz w art 109 ust. 1 pkt 1-10 Pzp.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy Pzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
6 / 9
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie wynoszącej co najmniej 1 000 Mg rocznie oraz przedstawi dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana/ jest wykonana należycie,
b) Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje następującym potencjałem technicznym:
• pojazd przystosowany do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
• pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności pow. 3,5 ton,
• pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
• pojazd - śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z rejonu nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, wielolokalowymi lub posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,
• będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Podstawa, charakter i warunki realizacji umowy zostały wskazane w załączniku nr 8 do SWZ - wzór umowy.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
7 / 9
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy do obsługi postępowań przetargowych https://gminakrzecin.ezamawiajacy.pl
W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
8 / 9
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://gminakrzecin.ezamawiajacy.pl;
2) ePUAP, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, (adres ESP Zamawiającego : /e10pyb58qu/skrytka)
3) poczty elektronicznej: urzad@krzecin.pl
-z zastrzeżeniem, że oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej platformy.
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numerem ogłoszenia (TED/BZP )
lub numerem referencyjnym postępowania, tj. ZP.02.05.2021:
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez https://gminakrzecin.ezamawiajacy.pl, (Formularz do komunikacji);
2) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@krzecin.pl przy czym sposób komunikacji wskazany w ust. 2 pkt 2) nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany w ust. 2 pkt 1).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Zamawiający nie dopuszcza innej formy porozumiewania niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym pkt. SWZ.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z https://www.marketplanet.ploraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań https://gminakrzecin.ezamawiajacy.pl klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę ich przekazania za pomocą poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącznikami określonymi w rozdziale X. SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, można przekazać wyłącznie na ePUAP. Dokumenty składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej muszą być
opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem “Formularza komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 pkt 3 adres e- mail.
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
9 / 9
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Sposób składania odwołań oraz cała związana z tym procedura została opisana w art. 513-576 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (dz.U. poz. 2019 z późn. zm.)
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2021

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 143KB) 2021-04-29 10:20:29 143KB 73 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 SWZ.ZP.02.05.2021.pdf (PDF, 502KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-04-29 10:20:29 502KB 15 razy
2 Załączniki.zip (ZIP, 708KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-04-29 10:20:38 708KB 17 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 316KB) 2021-06-07 14:01:05 316KB 81 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 420KB) 2021-06-18 13:30:31 420KB 84 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf (PDF, 123KB) 2021-09-17 08:23:25 123KB 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 29-04-2021 10:20:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 29-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 17-09-2021 08:23:25