Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

[30.10.2018 r.]Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Krzęcin z przeznaczeniem nafinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz ZP.004.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi


Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Krzęcin 210966987

Tylna 7

Krzęcin 73-231

Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Kusal E-mail: ugk.zamowienia@gmail.com Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.krzecin.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.bip.krzecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Krzęcin z przeznaczeniem nafinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz.

Numer referencyjny: ZP.004.10.2018
II.1.2) Główny kod CPV
66113000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Krzęcin z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych i kredytów.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 589 774.48 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL428
II.2.4) Opis zamówienia:
Kwota kredytu: 6 231 747,00 PLN
Okres kredytowania 168 m-cy od 25.12.2018 r-31.12.2032 r.
Uruchomienie kredytu: do dnia 30.12.2018 r.
Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR IM za miesiąc poprzedni (z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań) powiększone o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po
przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.+ Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy stała ma być marża a nie WIBOR IM. Stała stopa oprocentowania WIBOR IM podana w SIWZ jest celem porównywalności i przygotowania oferty, dlatego wymaga się jej użycia w stawce podanej na dzień 22.10.2018 r. Kredyt w wysokości przypadającej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie wpłynie na konto Zamawiającego. Bank udzielający kredytu dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banków na konta podane przez Zamawiającego zgodnie z zestawieniem zobowiązań wskazanych w pkt. 3.3. Kwota kredytu przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego.
Karencja w spłacie kapitału trwa od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2020 r.
Spłata kapitału w 48 ratach równych na koniec każdego kwartału począwszy od 1.1.2021 r. do 31.12.2032 r.
Spłata rat odsetkowych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 31.1.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia faktycznie uruchomionego kredytu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia kosztów.

W przypadku nie wykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat kredytu i dokonane ustalenia strony zapiszą w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielenia kredytu zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 29.8.1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz.U z 2017 r. poz.1876 z późn. zm). Zamawiający nie przewiduje możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od sporządzania aneksów, prolongat, opinii bankowej dotyczącej realizacji przez Zamawiającego zobowiązań z tytułu kredytu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo informował w formie pisemnej (faxem bądź drogą elektroniczną) o zbliżającym się terminie spłaty kapitału i odsetek na co najmniej 7 dni przed wymaganym terminem płatności podając w informacji nr konta, na który należy przekazać środki finansowe.
W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada w dzień wolny od pracy, Zamawiający będzie regulował wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
Wykonawca dopuści możliwość na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz w roku, odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej o 1 miesiąc.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez reprezentację Wójta Gminy wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej przedłożenia projektu umowy, zawierającego istotne dla stron postanowienia określone w załączniku nr 2 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa winna zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy prawo bankowe.
Zamawiający wymaga w celu sprawnej weryfikacji aby istotne dla stron postanowienia w treści umowy zostały wyodrębnione (inny kolor czcionki, pogrubienie czcionki itp.).
Zamawiający do SIWZ załącza dokumenty celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 589 774.48 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/12/2018
Koniec: 31/12/2032
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia posiadał Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2017 poz. 1876 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. ww. ustawy Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki określone w załączniku nr 2 do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Skrócenie terminu rozstrzygnięcia przetargu podyktowane jest bardzo trudną sytuacją finansową Gminy spowodowaną wejściem w życie w dniu 29.6.2018 roku ustawy z dnia 7.6.2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1276). Wyżej wskazana Ustawa zmieniła definicję elektrowni wiatrowej z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, co wpłynęło bezpośrednio i retroaktywnie na zmianę od tej daty zasad i wysokości opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, stanowiącym dochód własny gminy.co w przypadku Gminy Krzęcin stanowi znaczne uszczuplenie budżetu Gminy na 2018 rok, tj. o kwotę 1 548 108,00 PLN. Radykalnie tym samym obniżono dochody samorządu gminy, co bez wątpienia wpłynie na bieżącą działalność gmin, w tym uniemożliwi dokonywanie wydatków np. na podejmowane przez gminy inwestycje.
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Gminy Krzęcin ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, POLSKA
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 11.1 Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (tylko przelewem) na rachunek Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, POLSKA w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym z/s w Choszcznie Oddział w Krzęcinie.
Nr konta: 13 8359 0005 0000 0778 2000 0010 z adnotacją „Wadium – przetarg nr ZP.004.10.2018”.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245878000
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 2245878000
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. (art. 179-198).
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245878000
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 2245878000
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2018

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
1.1) Nazwa i adresy
Gmina Krzęcin
210966987
Tylna 7
Krzęcin
73-231
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kusal E-mail: ugk.zamowienia@gmail.com Kod NUTS: PL428 Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.krzecin.pl Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia
11.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Krzęcin z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz Numer referencyjny: ZP.004.10.2018
11.1.2) Główny kod CPV 66113000
11.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
11.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Krzęcin z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych i kredytów.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0029ebp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-163645
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/S 209-477875
2 / 2
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/10/2018 Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4 Część nr: Opis Zamówienia Zamiast:
3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Kwota kredytu: 6 231 747,00 zł
Okres kredytowania 168 m-cy od 25.12.2018 r-31.12.2032 r. Uruchomienie kredytu: do dnia 30.12.2018r.
Powinno być:
3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Kwota kredytu: 6 231 747,00 zł
Okres kredytowania 168 m-cy od 19.12.2018 r-31.12.2032 r. Uruchomienie kredytu: do dnia 19.12.2018r.
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu_2018-OJS209-477875-pl.pdf (PDF, 133KB) 2018-10-30 12:07:00 133KB 212 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_ZP.004.10.2018.pdf (PDF, 343KB) 2018-10-30 12:07:00 343KB 51 razy
2 SIWZ_ZP.004.10.2018 modyfikacja.doc (DOC, 264KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-11-14 13:20:06 264KB 26 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Załączniki.zip (ZIP, 7.6MB) 2018-10-30 12:07:00 7.6MB 301 razy
2 kluczpub_oferta_postepowanieid_14389c23-309c-43ac-a514-d023efcefb25.asc (ASC, 700B) 2018-10-30 12:07:00 700B 197 razy
3 do zał.6.zip (ZIP, 7.2MB) 2018-10-31 14:48:47 7.2MB 218 razy
4 do zał.6 Opinia RIO.zip (ZIP, 534KB) 2018-11-06 12:51:22 534KB 169 razy
5 do zał.6 Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.pdf (PDF, 161KB) 2018-11-09 09:08:16 161KB 184 razy
6 Pytanie 1.jpg (JPG, 88.KB) 2018-11-14 12:35:04 88.KB 223 razy
7 Odpowiedź nr 1.pdf (PDF, 22.KB) 2018-11-14 13:16:29 22.KB 157 razy
8 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ-ZP.004.10.2018.pdf (PDF, 35.KB) 2018-11-14 13:20:06 35.KB 153 razy
9 Pytanie i odpowiedź nr 2.pdf (PDF, 54.KB) 2018-11-20 13:11:46 54.KB 381 razy
10 Pytania i odpowiedzi nr 3.pdf (PDF, 47.KB) 2018-11-21 11:05:28 47.KB 193 razy
11 dot.pytania nr 2.pdf (PDF, 18.KB) 2018-11-21 11:41:49 18.KB 163 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmiana ogłoszenia_Usługi - 508650-2018 - TED Tenders Electronic Daily.pdf (PDF, 92.KB) 2018-11-19 09:41:03 92.KB 172 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 740KB) 2018-11-22 12:53:04 740KB 173 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZP.004.010.2018.pdf (PDF, 347KB) 2018-12-17 13:25:03 347KB 141 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2018-OJS249-576209-pl.pdf (PDF, 123KB) 2019-01-04 08:12:08 123KB 158 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 30-10-2018 12:07:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 26-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 26-03-2019 10:40:20