Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Uchwała Nr XXXIV/217/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko gm. Krzęcin

Uchwała Nr XXXIV/217/2010

Rady Gminy Krzęcin

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko gm. Krzęcin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130; poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/121/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin i po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin przyjętego uchwałą Nr XVI/117/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2008r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin  zwany dalej planem miejscowym.

2. Zakres opracowania planu miejscowego przedstawiono na załączniku Nr 1. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 290,3734 ha. 

3. Przedmiotem podstawowym ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów użytkowanych rolniczo pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz określenie uwarunkowań użytkowania i zabudowy.

4. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

1) załączniki graficzne:

a)   rysunek planu miejscowego w skali 1: 5 000 - załącznik nr 1,

b)   rysunki terenów elementarnych 1R/EW, 2R/EW, 3R/EW w skali 1:2000 - załącznik nr 2.

2) wyrys studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin - załącznik nr 3;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru objętego planem miejscowym - załącznik nr 4;

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzęcin o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w projekcie planu miejscowego, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 5.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

       § 2. Zasady konstrukcji planu miejscowego.

1.   Ustalenia tekstu planu miejscowego składają się z:

1)  przepisów wstępnych;

2)  przepisów ogólnych;

3)  przepisów szczegółowych dla terenów funkcjonalnych;

4)  przepisów końcowych.

2.   Dla poszczególnych terenów funkcjonalnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.

§ 3.1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania a także warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)  zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego, w przypadku jej sprzedaży.

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1)  R/EW - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z drogami eksploatacyjnymi, kablami i trafostacjami;

2)  - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg eksploatacyjnych elektrowni;

3)  G – istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia;

4)  N - tereny nieużytków;

5)  ZL - lasy;

6)  KDD - tereny dróg publicznych, kat. gminnej, kl. dojazdowej;

7)  KDW - tereny dróg wewnętrznych.

3. Ustalenia planu miejscowego obejmują następujące oznaczenia graficzne:

1)  granica gminy;

2)  granica obszaru objętego planem miejscowym;

3)  granica obszarów objętych planem w skali 1:2000;

4)  strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia;

5)  symbole cyfrowe terenów funkcjonalnych;

6)  symbole przeznaczenia terenów;

7)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla elektrowni wiatrowych;

8)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

9)  granice strefy „WII” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i  „W III”  ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

10)  granice obszarów cennych przyrodniczo   OC2 i OC 3 ;

11)  lasy istniejące.

4. Tereny  objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

 

§ 4.1 Ilekroć w niniejszej uchwale jest użyte określenie:

1)  linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy,

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar na którym dopuszcza się posadowienie wieży elektrowni wiatrowej, przy czym oś tej wieży nie może wykroczyć poza wyznaczony linią obszar, natomiast zewnętrzna krawędź fundamentu wieży elektrowni może się znaleźć poza tą linią w maksymalnej odległości 20,0 m.

3)  droga eksploatacyjna – droga realizowana na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej.

4)  strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia - obszar pasa bezpieczeństwa wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym  obowiązują przepisy szczegółowe dot. zabudowy i ochrony sieci.

5)  obszar cenny przyrodniczo – tereny wskazane w waloryzacji przyrodniczej jako obszary zawierające skupiska oczek wodnych i związane z nimi zakrzewienia stanowiące o faunistycznej wartości terenu.

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1.   Na terenie objętym planem znajdują się dwa obszary cenne przyrodniczo OC-2 i OC-3 na których zinwentaryzowano siedliska gatunków chronionych prawnie, pospolitych, nie zagrożonych wyginięciem. Zasady ochrony przyrody w/w obszarów:

1)  zakaz zmian form użytkowania;

2)  zakaz zabudowy i grodzenia terenu;

3)  zakaz eksploatacji torfu;

4)  zakaz składowania śmieci;

5)  zakaz przekształcania muraw, łąk i pastwisk w inne ekosystemy.

2.   Zakaz zmiany stosunków wodnych;

3.   Po zakończeniu prac inwestycyjnych teren przywrócić do stanu, umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób;

4.   Zakaz zmiany konfiguracji terenu – zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób;

5.   Zakaz likwidacji istniejących zadrzewień przydrożnych; z wyłączeniem wycinki drzew w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych inwestycji oraz przebudowy, rozbudowy i konserwacji infrastruktury i dróg.

 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1.   Ustanawia się strefy ochrony stanowisk archeologicznych określonych na rysunku planu, na  terenie których obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami szczególnymi dot. ochrony  zabytków oraz ustalenia niniejszego planu.

1) Strefa „W II"- częściowej ochrony stanowisk archeologicznych, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami. Obowiązuje:

a)   współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;

przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.

2) Strefa „W III"-; ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa „W III" obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. Obowiązuje:

a)   współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;

b)   przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.

 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości:

1. dopuszcza się dzielenie oraz wtórne łączenie działek zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

§8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz zasad obsługi komunikacyjnej:

1.        Obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić w oparciu o istniejący system dróg, na który składają się:

1)  drogi kategorii powiatowej poza obszarem planu miejscowego, powiązane z układem sieci dróg gminnych i wewnętrznych;

2)  droga kategorii gminnej oraz drogi wewnętrzne.

2.        W obrębie systemu komunikacyjnego dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.        Utrzymuje się istniejące drogi wewnętrzne z możliwością ich wykorzystania jako dróg eksploatacyjnych.

4.        Dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych.  

 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej oraz zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1.        W obrębie terenów objętych planem miejscowym dopuszcza się lokalizację przewodów infrastruktury technicznej.

2.        Parametry infrastruktury technicznej projektowanej w obrębie pasów drogowych oraz terenów funkcjonalnych:

1)  woda Ø DN/OD 50 – 250 mm;

2)  kanalizacja ściekowa tłoczna Ø DN/OD 50 – 200 mm;

3)  kanalizacja ściekowa grawitacyjna  Ø DN/OD 200 – 315 mm;

4)  kanalizacja deszczowa Ø DN/OD 250 – 1000 mm;

5)  gazociąg niskiego i średniego ciśnienia  Ø DN/OD 32 – 150 mm;

6)  kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia;

7)  kable teleinformatyczne.

3.        Sieci infrastruktury technicznej obsługujące elektrownie wiatrowe należy prowadzić zgodnie z wymogami technologicznymi związanymi z obsługą elektrowni w pasach drogowych (na podstawie przepisów odrębnych ), w ich sąsiedztwie oraz w obrębie terenów rolnych. Kable elektroenergetyczne i z nimi związane inne przewody oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne mogą być prowadzone w obrębie terenów rolnych z zachowaniem uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych i ustaleń planu.

4.        Elektrownie należy połączyć między sobą i z projektowanymi stacjami elektroenergetycznymi SN - kablową siecią elektroenergetyczną średnich napięć.

5.        Zachowuje się występujące w granicach opracowania planu miejscowego sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Dopuszcza się likwidację, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzenia rozwiązań zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie spowodują pogorszenia działania istniejącej i projektowanej sieci oraz zapewnią właściwą, zgodną z ustaleniami planu obsługę terenów i funkcji ustalonych w planie miejscowym.

6.        Odpady powstałe w procesie eksploatacji należy gromadzić, segregować oraz wywozić na składowisko odpadów zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.        Przez teren w granicach opracowania przebiega istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN80.   Wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu po 35 m w każdą stronę od osi gazociągu w której dopuszcza się użytkowanie terenów zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi.

 

§ 10. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego urządzania i użytkowania terenów:

 Dopuszcza się wykonanie zjazdów oraz tymczasowe poszerzenia dróg dla celów transportowych elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludności:

 Wykonywanie obiektów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 12. Ustalenia dotyczące zabezpieczenia lotniczego:

1.        Wszystkie obiekty o wysokości równej i większej niż 100,0 m nad poziom terenu, stanowią przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków powietrznych podlegają zgłoszeniu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2.        Wszystkie obiekty o wysokości równej i większej niż 50,0 m nad poziom terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

3.        Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, o przewidywanym terminie rozpoczęcia budowy i planowanego terminu powstania przeszkody lotniczej wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzeń powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej, odpowiedni dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym oraz  oznakowane ich zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW FUNKCJONALNYCH

 

§ 13. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1 R/EW o pow. 3,53 ha, 2 R/EW o pow. 10,58 ha, 3 R/EW o pow. 5,43 ha; ustala się:

1.        Przeznaczenie terenu: tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami w obrębie terenów rolniczych.

2.        Zasady zagospodarowania terenu:

1)  przeznaczenie podstawowe: obszary lokalizacji do trzech wież elektrowni wiatrowych (każda na osobnej działce) o mocy do 2,5 MW każda, wraz z drogami eksploatacyjnymi, placami montażowymi oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej;

2)  poza wydzieloną lokalizacją elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura, użytkowanie wyłącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

3)  wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa nie odbijająca światła;

4)  zakaz umieszczania reklam na wieży i na śmigle elektrowni wiatrowej; dopuszcza się umieszczanie reklam w formie oznaczenia nazwy i symbolu producenta, właściciela lub inwestora wyłącznie na gondolach elektrowni;   

5)  elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego nocnego oraz dziennego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)  dopuszcza się instalację urządzeń niezbędnych do właściwej eksploatacji elektrowni na terenie inwestycji oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych SN i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym w tym kabli sterowania, automatyki transformatora i rozdzielni SN;  

7)  należy zachować normatywną odległość wież elektrowni od istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia lub je skablować;

8)  pomiędzy wieżami położone zostaną kable podziemne związane z eksploatacją elektrowni, połączone ze stacją elektroenergetyczną zgodnie z warunkami przyłączenia;

9)  strefa kontrolowana  istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wynosi  35 m na każdą stronę od jego osi;

10)            szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z drogami eksploatacyjnymi, placami montażowymi oraz z infrastrukturą towarzyszącą nastąpi na etapie sporządzania projektów budowlanych.

3.        Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

2)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 2000m2 dla jednej wieży wraz z placem manewrowym, maksymalnie 15% pow. terenu;

3)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – tereny użytkowane rolniczo, 85% pow. terenu;

4)  wysokość zabudowy:

a)   wysokość wieży elektrowni ponad poziom terenu – do 105,0 m npt;

b)   maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej – do 150,0 m npt.

4.        Na terenie funkcjonalnym 2 R/EW występują strefy „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 6 ustaleń planu.

5.        Dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych o szerokości do 6,0 m do każdej z wież i placów manewrowych każdy o powierzchni do 1600 m2; dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów funkcjonalnych z dróg wewnętrznych oraz przez projektowane drogi eksploatacyjne.

6.        Ustalenia dotyczące stawek procentowych – ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

 

§ 14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem

1R o  pow.14,03 ha; 2R o pow. 30,21 ha; 3R o pow. 13,05 ha, 4R o pow. 21,46 ha,

5R o pow. 62,42 ha; 6R o pow. 10,90 ha; 7R o pow. 18,58 ha; 8R o pow. 75,44 ha;

ustala się:

1.   Przeznaczenie: tereny rolnicze.

2.   Zasady zagospodarowania terenu:

1)  zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi;

2)  zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

3)  dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz dróg związanych z eksploatacją terenów rolniczych i terenów elektrowni wiatrowych;

4)  zachowuje się tereny nieużytków, łąk i pastwisk;

5)  zachowuje się tereny w dotychczasowym użytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energetycznymi napowietrznymi i istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia;

6)  dopuszcza się zalesienia terenów użytkowanych rolniczo klas V i VI z wykluczeniem zalesień gleb pochodzenia organicznego torfowych i torfowo mułowych, tj. gruntów regulujących stosunki wodne oraz wyklucza się zalesienia pasów terenu o szer. min 6m przy drogach publicznych.

3.   Na terenach funkcjonalnych  1R, 2 R, 3R, 5R, 6R, 7R i 8R występują strefy  „W II” i „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z §6 ustaleń planu.

4.   Zachowuje się istniejącą obsługę komunikacyjną.

5.   Dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych do elektrowni wiatrowych.

6.   Dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, rozdzielni elektroenergetycznych SN oraz dróg związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych.

7.   Istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i modernizacji.

8.   Przez teren przebiega istniejący podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowaną.

9.   Zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągu  zgodne z właściwymi  przepisami odrębnymi.

10.   Odległość   lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi  35m na każdą stronę od jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi   gazociągów w.c.

11.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych – ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.

 

§ 15. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL o pow. 7,54ha; 2ZL o pow. 11,84 ha; 3ZL o pow. 0,15ha; ustala się:

1.   Przeznaczenie terenu – lasy.

2.   Zagospodarowanie zgodnie z planem urządzania lasu.

3.   Obsługa komunikacyjna z przyległych dróg.

4.   Przez teren przebiega istniejący podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowaną; zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągu  zgodne z właściwymi  przepisami odrębnymi.

5.   Odległość   lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi 35m na każdą stronę od jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gazociągów w.c.

6.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych – ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.

 

§ 16. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem N o łącznej pow. 2,68 ha ustala się:

1.   Przeznaczenie terenów - tereny nieużytków.

2.   Zasady zagospodarowania terenu –  tereny do zachowania.

3.   Obsługa komunikacyjna z przyległych dróg.

4.   Przez teren przebiega istniejący podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowaną; zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągu  zgodne z właściwymi  przepisami odrębnymi.

5.   Odległość   lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi 35m   na każdą stronę od jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gazociągów w.c.

6.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych – ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0% dla projektowanego przeznaczenia terenu.

 

§ 17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDW o pow. 0,45 ha, 02KDW o pow. 1,28 ha, 03KDW o pow. 1,33 ha; 04KDW o pow. 1,10 ha ustala się:

1.   Przeznaczenie terenu - drogi wewnętrzne.

2.   Zasady zagospodarowania terenu:

1)  zachowuje się istniejące linie rozgraniczające;

3.   Dopuszcza się włączenie dróg eksploatacyjnych oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.   Na terenach funkcjonalnych  02KDW i 04KDW występują strefy „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z §6 ustaleń planu.

5.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych – ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.

 

§ 18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDD o pow. 2,80 ha, ustala się:

1.        Przeznaczenie terenu – droga publiczna kategorii gminnej,  klasy dojazdowej, do zachowania.

2.        Zasady zagospodarowania terenu – zachowuje się istniejące linie rozgraniczające.

3.        Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: istniejące; dopuszcza się włączenie drogi eksploatacyjnej oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.        Drzewostan zadrzewień przydrożnych tworzących szpalery - do zachowania.

5.        Na terenie funkcjonalnym  01KDD występują strefy „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z §6 ustaleń planu.

6.        Przez teren przebiega istniejący podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym oraz strefą kontrolowaną.

7.        Zagospodarowanie strefy kontrolowanej gazociągu  zgodne z właściwymi  przepisami odrębnymi. Odległość podstawowa lokalizacji zabudowy względem istniejącego gazociągu wynosi 35m na każdą stronę od jego osi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gazociągów w.c.

8. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.

 

 

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

 

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin.

                                                                                          

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin

Mariusz Bodnar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 11-01-2017 14:06:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 11-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 11-01-2017 14:06:33