Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 60 /2018 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2019 r. 2019-02-08 10:05:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032 2019-01-08 14:40:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2018w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok 2019-01-08 08:45:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok 2018-12-18 08:54:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2018 w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-11-23 14:19:25
dokument Zarządzenie 55/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54.2018 WGK z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-12-18 08:08:20
dokument Zarządzenie 54/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Krzęcin 2018-12-18 08:06:46
dokument Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie Pani Ilony Jarmaszewicz do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "dobry start" wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" z wyłączeniem decyzji administracyjnych 2018-12-18 08:05:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzęcin: Specjalista ds. księgowości budżetowej 2 2018-11-05 10:19:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok 2018-11-13 14:06:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok 2018-10-25 14:37:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2018 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVI/256/2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032 2018-10-25 14:34:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-10-15 08:22:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-10-08 08:08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2018-09-24 09:52:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2018 dotyczących funduszu sołeckiego 2018-10-15 08:39:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2018 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok. 2018-09-07 14:04:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-09-06 12:14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne 2018-08-31 12:33:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin 2018-08-24 10:08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz gminnych jednostek organizacyjnych 2018-08-07 15:20:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2018 w sprawie zmiany uchwały Uchwały NR XXXIII/239/2018 Rady Gminy Krzęcin z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032 2018-08-24 10:46:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz gminnych jednostek organizacyjnych 2018-08-01 14:02:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 37A/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-08-24 10:42:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności 2018-08-24 10:28:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie Pani Karoliny Stefańczyk do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "dobry start" wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych 2018-09-06 09:10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów ? członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2018-08-01 13:51:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-01 13:50:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin 2018-08-24 10:06:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-07-06 15:28:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie 2018-06-28 13:36:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start" 2018-06-19 07:47:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji zatrudnienia w Urzędzie Gminy Krzęcin 2018-06-15 09:23:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 88/2011 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Krzęcin 2018-06-06 13:01:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-06-06 12:59:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 w sprawie w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krzęcin 2018-06-05 13:56:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-05-30 07:57:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2018-06-12 10:55:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-05-22 08:53:03
dokument Zarządzenie nr 22/2018 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr VIII/64/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014 - 2024. 2018-05-15 14:28:59
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2018 dotyczących funduszu sołeckiego 2018-05-11 08:31:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2018-05-15 14:43:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie 2018-05-15 14:45:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofert na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi - "kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Krzęcin i jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin" 2018-05-11 08:53:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-05-11 08:22:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2018 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2018-05-30 11:04:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-04-04 13:47:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2018 roku 2018-03-08 11:27:45
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2018 dotyczących funduszu sołeckiego 2018-03-02 14:44:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-04-04 13:05:58
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-16 13:17:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2018 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin 2018-03-02 15:05:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2018 roku 2018-02-08 14:37:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok. 2018-02-06 13:56:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzęcin: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska 2018-02-01 15:08:51
dokument Zarządzenie nr 6/2018 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Krzęcin nr 199/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komiisji Mieszkaniowej 2018-02-12 08:34:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2018 o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023. 2018-01-18 11:18:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2018 rok. 2018-01-23 07:34:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Ewidencji i Monitoringu oraz i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2024 2018-01-19 08:12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-01-19 08:42:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2018 w sprawie zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z urządzeń melioracji wodnych stanowiących własność Gminy Krzęcin 2018-01-19 08:33:22