Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Wójt Gminy Krzęcin ogłasza:
ROKOWANIA
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:


nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chłopowo oznaczonej nr ewidencyjnym 477/11 o pow. 7926 m2 zabudowanej budynkiem szkoły.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SZ1C 00029030/5.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu działki – brak planu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren określony działką 477/11 oznaczony jest symbolem „UO” teren usług oświatowych. Może być wykorzystany na cele edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i opiekuńcze.
Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Wydział Nieruchomości, Geodezji Kartografii i Katastru w Choszcznie grunty są oznaczone symbolem użytku: (B-RIVa).
Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.
cena wywoławcza: 341 776,00 zł
(słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć zł).
zaliczka w kwocie 20 000,00 zł
słownie: (dwadzieścia tysięcy zł)
W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:
I przetarg  29 maja 2017r.
II przetarg 29 listopada 2017r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie  ul. Tylna 7, w sali narad „U Wójta”.

Krzęcin, dnia 29 grudnia 2017r.

 


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ
1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy W Krzęcinie ul. Tylna 7 pokój nr 2, do dnia 26 stycznia 2018r. do godz. 1530.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1.    
  1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2.    datę sporządzenia zgłoszenia;
  3.    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4.    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5.    własnoręczny podpis;
  6.    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania  30 stycznia 2018 r. - Chłopowo Szkoła dz. nr 477/11”

2. Zaliczkę w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto  GBS Krzęcin nr 13835900050000077820000010 (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy  lub do kasy Urzędu Gminy Krzęcin.

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
   • dowodu wpłaty zaliczki,
   • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
   • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

4. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
6. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
7. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu w Choszcznie.
9. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
10. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
11. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
12. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela : Zdzisław Szymanowski pokój nr 12 tel. 95-7655228.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Krzęcin, dnia 29 grudnia 2017r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 29-12-2017 08:35:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 29-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-01-2018 09:58:51