Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXVI/192/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVI/192/2017
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z trybem określonym w uchwale Nr V/35/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 2345), Rada Gminy w Krzęcinie uchwala, co następuje:

§1. W celu ustalenia zasad współpracy między Gminą Krzęcin a organizacjami pozarządowymi uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

§2. 1. Program, o którym mowa wyżej, określa cele, formy, obszary i partnerów współpracy oraz system monitorowania i oceny realizacji programu.
2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, których działalność stanowi istotne uzupełnienie i wsparcie zadań wykonywanych przez organy administracji publicznej, pomaga w rozwiązywaniu problemów lokalnych i jest ważnym elementem polityki społecznej.
3. Program adresowany jest przede wszystkim do następujących organizacji i podmiotów:

1) klubów sportowych, w tym także uczniowskich klubów sportowych,
2) kół gospodyń wiejskich,
3) zespołów śpiewaczych,
4) klubów seniora,
5) jednostek ochotniczych straży pożarnych,
6) kół wędkarskich,
7) kół łowieckich,
8) innych stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych,
9) niesformalizowanych inicjatyw obywatelskich, oświatowych i kulturalnych,
10) jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.

§3. Ilekroć dalej będzie mowa o:

1) programie - należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.);

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1300 ze zm.);

4) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 wyżej ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie;

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin;
6) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ustawy;
7) dotacji - należy przez to rozumieć dotację udzielaną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.);
8) podmiotach programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w punkcie 3;
9) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy.

§4. Główny cel programu, polegający na budowaniu opartej na partnerskiej współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz pobudzaniu ich do większej aktywności w procesie organizowania życia zbiorowego i zaspokajania potrzeb mieszkańców, realizuje się poprzez cele szczegółowe, takie jak:

1) podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego;
2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
3) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między Gminą Krzęcin a organizacjami pozarządowymi;
4) wzbogacenie oferty świadczonych usług publicznych;
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych zaliczanych do obszarów współpracy;
6) zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań publicznych;
7) rozbudzanie aktywności społecznej ukierunkowanej na współpracę i współdziałanie w realizacji celów i zadań publicznych.

§5. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:
1) pomocniczości - powierzenie lub wspieranie realizacji zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności - zachowanie autonomii partnerów przy jednoczesnej otwartości na propozycje drugiej strony;
3) partnerstwa - dobrowolna współpraca w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu wytyczonych celów;
4) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
5) jawności - zapewnienie dostępu do informacji w sprawach związanych z powierzeniem i realizacją zadań publicznych.

§6. 1. Zakres przedmiotowy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 stanowi realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Współpraca gminy z podmiotami programu skupiać się będzie w 2018 roku na sferach obejmujących zadania publiczne w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4) edukacji, oświaty i wychowania;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) rewitalizacji.

§7. 1. Współpraca gminy z Organizacjami Pozarządowymi może przybierać różne formy, tj. finansową i pozafinansową.
2. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz odpowiednio dla zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) prowadzenie przez gminę bazy danych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizujących zadania publiczne;
4) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także sposobach ich rozstrzygnięć, poprzez zamieszczenie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej;
5) nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy pomieszczeń w gminnych obiektach użyteczności publicznej w celu odbywania spotkań mających na celu realizację ich zadań statutowych, związanych z realizacją inicjatyw i projektów na rzecz mieszkańców gminy o charakterze „non profit”, a niezwiązanych z działalnością komercyjną, gospodarczą lub polityczną;
6) zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących wzajemnej współpracy;
7) wymiany doświadczeń z organizacjami pozarządowymi w zakresie możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 3. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, może odbywać się w formach:
1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3) poza w/w formami może być także stosowane zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

§8. Do priorytetowych zadań publicznych, na których skupiać się będzie w w 2018 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi, należą działania:

1) promujące zdrowy styl życia, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom;
2) upowszechniające sport, rekreację i aktywny wypoczynek, np. poprzez organizowanie rozgrywek, turniejów, zawodów, olimpiad, obozów sportowych i innych imprez sportowo¬ rekreacyjnych;
3) służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz upowszechniające wiedzę i rozwijające zainteresowania wśród osób starszych;
4) służące integracji społecznej, adresowane do osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i osób starszych (seniorów);
5) promujące materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe regionu, miejscowe zwyczaje i tradycje (m.in. poprzez organizację przeglądów, koncertów, konkursów, warsztatów, wystaw, itp.);
6) z zakresu rewitalizacji.
§9. Okresem realizacji programu oraz zawartych w nim celów i zadań jest rok budżetowy.
§10. 1. Sposób realizacji programu polega na wspieraniu oraz powierzaniu wykonywania zadań w wyniku przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 
2. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu gminy składają oferty w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu. 
3. Dotacje mogą być przyznane organizacjom prowadzącym działalność na rzecz mieszkańców gminy.
4. Dotacji nie można udzielić na prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej, religijnej, finansowanie inwestycji lub funkcjonowanie biura.
5. Po zrealizowaniu projektu wykonawca przedkłada rozliczenie z wykorzystania dotacji na odpowiednim druku, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu.

§11. 1. Na realizację programu, o którym mowa w §1, środki finansowe zabezpiecza się w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok w następującej wysokości:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 75.000 zł;
2) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 6.000 zł;
3)    działalność związana z rewitalizacją - 4.000 zł;
4)    ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 30.000 zł.
2. Wysokość środków na szczegółowe rodzaje zadań publicznych w zakresie zadań priorytetowych wymienionych w programie, zostaną określone w drodze zarządzenia wójta o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

§12. 1. Za koordynację programu odpowiada Referat Budżetu i Finansów w Urzędu Gminy Krzęcin, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach zgodnie z zakresem swoich czynności.
2. Prawidłowość postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, jak również, zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego ocenia Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Krzęcinie.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny rocznego programu współpracy:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane;
5) wysokość kwot udzielonych dotacji na poszczególne zadania publiczne.
4. W sprawozdaniu z realizacji programu, przedkładanego radzie przez wójta, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawiera się ocenę realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz wnioski do programu na kolejny rok.

§13. 1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 został przygotowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń z współpracy gminy z sektorem pozarządowym oraz wniosków wynikających z oceny realizacji programów w poprzednich latach.
2. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, podlegał konsultacjom społecznym, zgodnie z §1 Uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr V/35/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 2345).

§14. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje  powołana przez wójta w drodze zarządzenia Komisja Konkursowa.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób, w tym co najmniej 3 przedstawicieli organizacji.
3. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w zarządzeniu wójta  o jej powołaniu.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie ofert.
6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 
7. Po zaopiniowaniu ofert komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,
6) średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji konkursowej, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
7) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,
8) podpisy członków komisji konkursowej.
8. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostaje przedstawiony wójtowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.

§15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 14-11-2017 09:50:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 14-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-11-2017 10:13:08