Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzęcin: Podinspektor ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

                                                                                                                    Krzęcin, dnia 10 października 2017 r.

URZĄD GMINY KRZĘCIN

UL. TYLNA 7

73-231 KRZĘCIN

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Krzęcin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzęcin:

Podinspektor ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie  z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i programów biurowych,
 7. wykształcenie wyższe  i co najmniej roczny  staż pracy na  podobnym stanowisku,
 8. biegła znajomość języka obcego, mile widziana biegła znajomość języka niemieckiego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:
 1.  kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 3. ustawy o samorządzie gminnym,
 4. ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 6. ustawy Prawo prasowe,
 7. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 8. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 9. ustawy o finansach publicznych
 1. umiejętność redagowania tekstów,
 2. umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
 3. umiejętność zarządzania stroną internetową,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 5. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
 6. preferowana znajomość pracy w administracji publicznej, oraz doświadczenie i uprawnienia w zakresie                        ww. stanowiska,
 7. wysoka kultura osobista
 8. posiadanie prawa jazdy kat. B
 1. Zakres głównych zadań: 
 1. w zakresie promocji Gminy:
 1. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i gminną
 2. instytucją kultury w zakresie promocji,
 3. promowanie potencjału społeczno-gospodarczego gminy, jej osiągnięć i dokonań, w regionie, kraju i za granicą,
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowej odznaki „Zasłużony dla Gminy Krzęcin",
 5. promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci 
 6. narodowej, zabytków, pomników przyrody, itp.,
 7. inicjowanie, realizowanie i koordynowanie działań w dziedzinie turystyki lokalnej, sportu i rekreacji, m.in. w zakresie
 8. upowszechniania wśród mieszkańców zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku,
 9. prowadzenie spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia,
 10. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Gminie,
 11. współpraca z mediami, tj. radiem i telewizją oraz prasą lokalną, regionalną i krajową, w tym z redakcją gminnej gazety

           samorządowej „Wiadomości Krzęcińskie” w zakresie promocji wizerunku gminy przyjaznej dla mieszkańców,

 1.  kreowanie wizerunku Wójta i Urzędu,
 2.  bieżąca analiza i dokumentowanie informacji o gminie w prasie oraz na forach społecznościowych (strona Gminy na  Facebook-u),
 3. pozyskiwanie dofinansowania pozabudżetowego na realizację zadań z zakresu promocji.

2. w zakresie współpracy zagranicznej i krajowej:

 1. inicjowanie współpracy krajowej i zagranicznej na szczeblu instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw lokalnych, w tym zwłaszcza rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi,
 2. koordynacja współpracy Gminy w ramach jej członkostwa w stowarzyszeniach, związkach i porozumieniach międzygminnych, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”, Stowarzyszeniem Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”,
 3. koordynacja i prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w Kontrakcie Samorządowym,
 4. organizacja pobytu i spotkań oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych na terenie Gminy oraz wyjazdów delegacji reprezentujących Gminę do jej partnerów;

3.  w zakresie kultury, sportu i zdrowia:

 1. nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnego Centrum Kultury,
 2. nadzór i koordynowanie działalności Gminnego Chóru „Con Passione”,
 3. pełnienie roli konferansjera podczas gminnych uroczystości artystycznych i kulturalnych,
 4. nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz regionalnych, koordynowanie imprez organizowanych przez gminne instytucje kultury, koordynowanie lub organizowanie ważniejszych uroczystości okolicznościowych oraz imprez rozrywkowych i sportowych organizowanych z inicjatywy lub pod patronatem Wójta,
 5. opracowywanie  projektów i planów rozwoju kultury, sportu i profilaktyki zdrowotnej w Gminie Krzęcin oraz koordynacja ich wdrażania,
 6. współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w Gminie,
 7. organizowanie i prowadzenie imprez, wydarzeń i festynów kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez wójta,
 8. koordynacja współpracy i wspierania działalności klubów sportowych na terenie Gminy, w tym uczniowskich klubów sportowych,
 9. opracowywanie danych i opinii o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych w gminie, oraz przedkładanie ich wójtowi;

4. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krzęcin,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. opracowanie Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi oraz monitorowanie jego realizacji,

5. w zakresie obsługi wniosków mieszkańców dot. „małej inicjatywy lokalnej”:

 1. obsługa wniosków o objęcie patronatem wójta imprez, wydarzeń i uroczystości,
 2. obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „małej inicjatywy lokalnej”.

 

IV .  Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:

 1. Praca na samodzielnym stanowisku, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze, praca na ww. stanowisku wymaga dyspozycyjności w czasie obsługi organizowanych imprez promujących Gminę Krzęcin.  Możliwe wyjazdy służbowe.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                     w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krzecin.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krzęcin.
 4. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej ewentualnie testowi kwalifikacyjnemu.                 O terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ewentualnie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.
 5. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony ( w trakcie odbycie służby przygotowawczej  zakończonej zdanym egzaminem – z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

 

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej -  własnoręcznie podpisany
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata w tym:  dokument potwierdzający znajomość języka obcego
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. mile widziane referencje,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tj. odręcznie podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 ),
 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 

 1. Termin składania dokumentów.

Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin (pok. Nr 2) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin - w terminie do dnia  23 października  2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).  

Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Dodatkowe informacje.

1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.

2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowa kwalifikacyjna ewentualnie test kwalifikacyjny, kandydaci zostaną powiadomieni   za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzęcin (www.bip.krzecin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

                                                                         Wójt Gminy Krzęcin

                                                                                 Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy.pdf (PDF, 145.21Kb) 2017-11-02 14:38:22 275 razy
2 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisku pracy.pdf (PDF, 156.94Kb) 2017-10-25 15:24:49 301 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 59.00Kb) 2017-10-10 14:32:40 224 razy
4 ZARZĄDZENIE NR 53 2017 komisja i ogłoszenie.docx (DOCX, 15.66Kb) 2017-10-10 14:23:37 245 razy
5 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ubiegający się.doc (DOC, 30.00Kb) 2017-10-10 14:23:37 203 razy
6 oswiadczenie o stanie zdrowia.docx (DOCX, 38.49Kb) 2017-10-10 14:23:37 218 razy
7 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 58.50Kb) 2017-10-10 14:23:37 217 razy
8 oswiadczenie_o_posiadaniu_obywatelstwa_polskiego.doc (DOC, 27.50Kb) 2017-10-10 14:23:37 10700 razy
9 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 58.00Kb) 2017-10-10 14:23:37 215 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 10-10-2017 14:23:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kusal 10-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 02-11-2017 14:38:22