Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§1. 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin, nazywanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin, zmienionym Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §6 w ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami - (RDGN)”;
 2. w §6 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych (ZP), obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców (WSP) oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej (IP)”;
 3. w §14 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska”;
 4. w §14 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami”;
 5. w §14 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej”;
 6. w §20 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) współdziałanie w zakresie zadań związanych z prowadzeniem zamówień publicznych oraz prowadzeniem inwestycji z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej”;
 7. w §20 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na samodzielnym stanowisku pracy do spraw gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska oraz podczas nieobecności pracownika na samodzielnym stanowisku pracy do spraw zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zamówień publicznych”;
 8. w §23 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) obsługa wniosków i skarg radnych oraz prowadzenie rejestru wniosków i skarg radnych”;
 9. w §23 pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na samodzielnym stanowisku pracy do spraw informatyzacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie oraz podczas nieobecności pracownika na samodzielnym stanowisku pracy do spraw zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenia rejestru oraz obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców jak również prowadzenia rejestru oraz obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej”;
 10. §27 otrzymuje brzmienie:

„§27. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosują się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) oraz postępowań, do których nie stosuje się przepisów wskazanej ustawy,
 2. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 3. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
 5. przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 6. przekazywanie dokumentów przetargowych pracownikowi, który jest odpowiedzialny za stronę internetową Urzędu Gminy Krzęcin celem ich zamieszczenia,
 7. publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzęcin,
 8. sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb komisji przetargowej,
 9. przedkładanie członkom komisji przetargowej i wójtowi dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne do zatwierdzenia,
 10. sporządzanie okresowych i rocznych informacji z realizacji zamówień publicznych,
 11. terminowe opisywanie pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych faktur i rachunków przedkładanych przez poszczególnych wykonawców oraz ich terminowe przekazywanie do Referatu Budżetu i Finansów,
 12. dbanie o terminowe zwroty wadium w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Gminy Krzęcin,
 13. dbanie o prawidłowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonywanie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym terminowe opisywanie zleceń, umów, rachunków i faktur;

2) prowadzenie rejestru oraz obsługa wniosków, skarg i petycji mieszkańców;

3) prowadzenie rejestru oraz obsługa wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

4) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;

5) inicjowanie projektów i składanie wniosków w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych, w tym środków unijnych, na realizację zadań gminy w sferze działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i rekreacyjnej;

6) współpraca i współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami oraz samodzielnym stanowiskiem do spraw gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska;

6) zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na samodzielnym stanowisku pracy do spraw rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji”;

 1. w §29 pkt 21 otrzymuje brzmienie: „21) zastępowanie i współpraca w sprawach z zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami”;
 2. w §43 otrzymuje brzmienie:

„§43. 1. Prowadzenie rejestru wniosków i skarg radnych oraz dokonywanie okresowej ich analizy wchodzą w zakres samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi rady gminy oraz promocji zatrudnienia.

2. Prowadzenie rejestru wniosków i skarg mieszkańców oraz dokonywanie okresowej ich analizy wchodzą w zakres samodzielnego stanowiska pracy do spraw zamówień publicznych, obsługi skarg, wniosków i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

3. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, oznacza się rodzaje spraw symbolem „S” - skarga, „W” - wniosek, a skargi wnoszone przez radnych dodatkowo literą „r”.

2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin, zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuję sekretarza gminy do zapoznania pracowników Urzędu Gminy Krzęcin z treścią niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 schemat_graficzny.docx (DOCX, 27.78Kb) 2017-02-16 08:30:32 279 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 16-02-2017 08:30:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 16-02-2017 12:07:28