Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Obwieszczenie Wójta z dnia 25.08.2016 r. "Rozbudowa fermy tuczu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na terenie działek o numerach ew. 30/5, 30/3 oraz 41/10 obręb Mielęcin gmina Krzęcin"

                                  Krzęcin, dnia 25 sierpnia 2016r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6220.02.2014/I   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art.8, art. 9, art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 71 ust.2 pkt 2, art. 74 ust.3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 „Rozbudowa fermy tuczu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na terenie działek o numerach ew. 30/5, 30/3 oraz 41/10 obręb Mielęcin gmina Krzęcin”.

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym zmiany decyzji dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzęcin.

 Zgodnie z treścią art. 10 §1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353ze zm.), ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w m. Krzęcin i Mielęcin.

 W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie,  ul. Tylna 7, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30. Strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Saganowska 29-08-2016 15:20:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Saganowska 25-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-08-2016 10:33:05