Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

WÓJT GMINY KRZĘCIN

73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7 (woj. zachodniopomorskie), tel./fax: 95 765 5213, www.krzecin.pl

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości/Obciążenia nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1.

477/11

Chłopowo,

ul. Łąkowa 4

7.926

Przedmiotem sprzedaży jest budynek byłej szkoły podstawowej: pow. użytkowa -857,05 m2 (parter - 426,20 m2 , piętro - 430,85 m2) wraz z działką w Chłopowie.

Doskonałe położenie w spokojnej miejscowości (18 km od Choszczna), w pobliżu częściowo zalesionych jezior: Kościelnego i Chłopowo, z dostępem do wszystkich mediów (dostęp do drogi publicznej, gaz, woda, energia elektryczna kanalizacja), w okolicy o wspaniałych walorach widokowych i przyrodniczych.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

SZ1C/00029030/5

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren  określony działką nr 477/11 oznaczony jest symbolem „UO” teren usług oświatowych.

Może być wykorzystany na cele edukacyjne, opiekuńczo - wychowawcze i opiekuńcze.

854 438,00

50.000,00

8.700,00

 

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą wadium na wybraną nieruchomość - w terminie do  8 lipca 2016r. (piątek) do godz. 15.00. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Krzęcinie: GBS Oddział Krzęcin nr 13835900050000077820000010. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2016r. (wtorek) o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 (sala narad „U Wójta”).

Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, kiedy oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości. Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronie internetowej www.bip.krzecin.pl. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 pokój nr 1 tel. 95 765 5228.

                                                                                                                               WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                                                                                                  Bogdan Wojciech Brzustowicz

  Krzęcin, dnia  7 czerwca 2016r.

 

Warunki przetargu

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Krzęcin.
 2. Przetarg odbywa się e terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
 5. Osoby fizyczne, które wpłaciły wadium, pozostające w związku małżeńskim, przed przystąpieniem do przetargu, w przypadku udziału w przetargu jednego z nich ( w związku z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) przedłożą oświadczenie z podpisem drugiego współmałżonka, poświadczone za zgodność podpisu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Wadium zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wójt Gminy Krzęcin zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Krzęcin, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Należność na nabyta nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.
 13. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.

 

                                                                                                                                          WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Krzęcin, dnia 7 czerwca 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 07-06-2016 12:34:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-06-2016 11:33:48