Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych126/8 i 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin"

                                               Krzęcin, dnia 12maja 2016r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6733.02.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Wójt Gminy Krzęcin, na podstawie z art. 9, 10§1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz.199 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, żewydana zostałaDecyzja 02/2016 znak: GPKOŚ 6733.02.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych126/8 i 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin”.

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) o wszczęciu postępowania, postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w m. Chłopowo i Krzęcin.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie,  ul. Tylna 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

                                                                                 

                                                                                  WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                                       Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 13-05-2016 13:25:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 13-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 13-05-2016 13:25:13