Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II"

Krzęcin, dnia 24.03.2016r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6220/02/2012/I

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 9 i art. 49, w związku z art. 104 §1 i art. 105 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), oraz art. 71 ust.2 pkt 2, art. 74 ust.3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 353), zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24 marca 2016r. wydana została Decyzja znak:GPKOŚ 6220/02/2012/Io umorzeniu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/2012 z dnia 14 listopada 2014r. znak: GPKOŚ 6220/02/2012 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II” składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wrazz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. Zachodniopomorskie.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 353), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym zmiany decyzji dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzęcin.Wobec zaistnienia okoliczności kwalifikujących do zastosowania art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.23), wydano decyzję o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w m. Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie,  ul. Tylna 7, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30. Stronomsłuży odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 29-03-2016 15:03:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 29-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 29-03-2016 15:09:14