Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XII/103/2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

UCHWAŁA NR XII/103/2016

Rady Gminy w Krzęcinie

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 20e ust. 3, 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin;

2) gimnazjum - należy przez to rozumieć gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin;

3) dziecku - należy przez to rozumieć kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum.

§ 2. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dysponującej wolnymi miejscami, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za te kryteria:

 

1) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują w Gminie Krzęcin i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Choszcznie - 15 punktów;

2) szkoła podstawowa jest najbliżej położona miejsca zamieszkania dziecka lub w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców - 10 punktów;

3) w szkole podstawowej lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 punktów;

4) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki - 2 punkty.

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2, są odpowiednio:

1) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie rodzica;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka lub miejscu zatrudnienia rodzica;

3) zaświadczenie ze szkoły podstawowej lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole podstawowej lub zespole szkół przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica;

4) oświadczenie rodzica potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej osób wspierających w opiece nad dzieckiem.

2. Kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się na zasadach określonych w art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 4. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do

klasy pierwszej gimnazjum, dysponującego wolnymi miejscami, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za te kryteria:

1) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują w Gminie Krzęcin i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Choszcznie - 20 punkty;

2) gimnazjum jest najbliżej położone miejsca zamieszkania dziecka lub w obwodzie gimnazjum znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców - 20 punkty;

3) w gimnazjum lub zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, obowiązek szkolny lub nauki spełnia rodzeństwo dziecka - 10 punktów;

4) dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum - 5 punków;

5) za wyniki dziecka wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za:

a) oceny z 3 obowiązkowych zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

- celującym - przyznaje się po 10 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 8 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 6 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 4 punkty,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,

b) ocenę zachowania - maksymalnie 10 punktów, przy czym za oceny wyrażone w skali:

- wzorowe - 10 punktów,

- bardzo dobre - 8 punktów,

- dobre - 6 punktów,

c) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 4 punkty,

d) szczególne osiągnięcia, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zwalniającego z odpowiedniej części sprawdzianu, z zastrzeżeniem lit. e, przy czym za uzyskanie:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

- laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

- finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

- pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym - odpowiednio 4, 3, 2 lub 1 punkt,

e) więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
10 punktów,

f) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 1 punkt.

 

§ 5. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4, są odpowiednio:

1) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie rodzica;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania lub miejscu zatrudnienia;

3) zaświadczenie z gimnazjum lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w gimnazjum lub zespole szkół przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica;

4) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły podstawowej wchodzącej w skład tego samego zespołu szkół, co gimnazjum, lub oświadczenie rodzica;

5) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się na zasadach określonych w art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 może być składany na zasadach określonych w art. 20t ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 6. 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w oparciu o kryteria wymienione w § 2 lub § 4, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa
w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość po 1 punkcie.

§ 7. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1, są dokumenty wymienione w art. 20t ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzęcinie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 11:01:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 11:01:36