Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XII/102/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin.

UCHWAŁA NR XII/102/2016

RADY GIMINY KRZĘCIN

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) i art. 20c ust. 1, ust. 4 i ust. 6, art.20e, art. 20za oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzęcin.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy rozumieć przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Krzęcin,

2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola,

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin.

 

§ 3. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się na wniosek rodziców.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w następujących terminach:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku  przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (art. 20w ustawy o systemie oświaty)

 

 

do 22 lutego

 

 

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 31 marca

 

 

od 4 maja do 5 maja

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

 

 

 

od 1 do 6 kwietnia

 

 

 

od 6 do 10 maja

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 kwietnia

 

25 maja

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 do 27 kwietnia

od 27 do 30 maja

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia

 

1 czerwca

 

3. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek przedszkolny, dzieci z rodzin spełniające kryteria ustawowe oraz dzieci mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Kryteria wymienione w ust. 4 mają jednakową wartość - 10 punktów.

6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

7. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o którym mowa w ust. 3, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują dodatkowe kryteria określone w § 5 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rodzice dziecka uczęszczającego w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

2. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydają i przyjmują dyrektorzy placówek.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 1, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

1) kandydat jest objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym – wartość 50 punktów,

2) kandydat ma prawo do edukacji przedszkolnej – wartość – 50 punktów,

3) kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola (9 godzin) - wartość 40 punktów,

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają naukę
w systemie dziennym - wartość 30 punktów,

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - wartość 20 punktów.

2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem w terminie określonym w § 3 ust. 2.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje najwyższa liczba punktów o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu.

5. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 6. 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem przedszkola umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego.

2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce
w przedszkolu.

3. Rodzice zamieszkali poza Gminą Krzęcin mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

§ 7. 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 może nastąpić tylko w przypadkach wolnych miejsc,
z uwzględnieniem prowadzonej przez przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących
na przyjęcie.

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 5 ust. 1.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 10:58:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 10:58:21