Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

GPKOŚ.6220.5.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie do 34 farm fotowoltaicznych o mocy 34 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 12/1 , 13/1 obręb Słonice gmina Krzęcin".

Nasz znak: GPKOŚ.6220.5.2.2022.AK.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Krzęcin  z dnia 3 marca 2022 r.

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.2373)

z a w i a d a m i a    s i ę w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,
iż na wniosek przedłożony przez Pana Michała Czajkowskiego Prezesa Zarządu Spółki PVE 153 Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz w dniu 22 lutego 2022 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Budowa do 34 farm fotowoltaicznych o mocy do 34 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 12/1, 13/1 w obrębie Słonice gmina Krzęcin".
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373) jest Wójt Gminy Krzęcin.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373) tut Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie, z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania ora okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż liczba ustalonych stron w postępowaniu przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373), tutejszy organ stosuje art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 735 ze zm.) i zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania oraz o kolejnych jego etapach następuje poprzez obwieszczenie.
Strony mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30  lub drogą elektroniczną na adres: urzad@krzecin.pl.
Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie  z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Przedmiotowe obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie, tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzęcin.

Dzień publicznego ogłoszenia- 3 marca 2022 r.

Otrzymują:
1.    Wnioskodawca
2.    Strony postępowania- poprzez obwieszczenie
3.    BIP
4.    Tablica ogłoszeń
5.    Sołectwo Słonice
6.    A/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 03-03-2022 15:28:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 03-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 03-03-2022 15:28:01