Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krzęcin w roku 2022.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  w Gminie Krzęcin w roku 2022.

Na podstawie art. 15 ust. 2 a oraz 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz §14. ust.2  uchwały  Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 zarządza się co następuje: 

§1.1. Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Krzęcina zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.
2. Celem niniejszego naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej w 2022 roku.
3. Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

§2.1. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą złożyć formularz z minimum jedną rekomendacją organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert  stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735) dotyczące wyłączenia pracownika.

§3. Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

§4. 1. Złożenie zgłoszenia kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.
2. Wójt Krzęcina spośród zgłoszonych kandydatów powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

§5.1. Nabór zgłoszeń będzie trwał do 15 lutego 2022r.(decyduje data wpływu do urzędu).
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin (poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu), drogą pocztową lub zeskanowany formularz przesłać na adres email: urzad@krzecin.pl.

§6.1 Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o naborze należy zamieścić na stronie internetowej urzędu gminy.

§7.1 Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Krzęcin na samodzielnym stanowisko pracy ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury i sportu oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal.1i2-zarz.12.2022.docx (DOCX, 22.68Kb) 2022-01-26 12:49:04 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 26-01-2022 12:49:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 26-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 26-01-2022 12:49:04