Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dni 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze.zm) oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Krzęcin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji w siedzibie zamawiającego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem KRI. w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania oceny zgodności funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi w szczególności do:

 1. przeprowadzenia kompleksowego audytu bezpieczeństwa informacji w zakresie ustawowych obszarów działalności podmiotu (w tym w szczególności weryfikacji struktury organizacji oraz przepływu dokumentów elektronicznych, analizy zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, analizy serwerów, testów dostępu do sieci wewnętrznej i zewnętrznej, analizy stacji roboczych, analizy kopii zapasowych, analizy poczty email, analizy ogólnego bezpieczeństwa danych i mechanizmów kontroli w podmiocie)
 2. opracowania dokumentacji poaudytowej - raportu z wytycznymi do doskonalenia i    rekomendacjami.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniają warunki w zakresie:

 1. posiadania kompetencji/uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
 2. sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia - złożą w tym- zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
 3. posiadania potencjału, technicznego i osobowego niezbędnego .do wykonania przedmiotu zamówienia - złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 1. Szczegółowe parametry zamówienia:
 1.    Ilość pracowników: 18
 2. Ilość lokalizacji; 1
 3. Ilość serwerów fizycznych: 1
 4. Ilość stacji komputerowych 16
 5. Ilość stacji komputerowych do obsługi ewidencji ludności i dowodów osobistych: 2

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona, osobiście, pocztą lub na adres e-mail:

Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, e-mail: urzad@krzecin.pl                                                    w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 15:30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub inną osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertą.

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert przyjmując kryterium: stosunek oferty najtańszej do badanej. W ofercie należy podać cenę brutto oraz wskazać należny podatek VAT.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców w formie pisemnej/telefonicznej lub droga mailową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Korekta wyboru najkorzystniejszej oferty_26.11.2020r..pdf (PDF, 646.46Kb) 2020-11-26 15:15:26 38 razy
2 Korekta do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 730.93Kb) 2020-11-23 10:36:08 33 razy
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 655.00Kb) 2020-11-17 14:59:37 47 razy
4 Zapytanie ofertowe.docx (DOCX, 35.20Kb) 2020-11-10 10:27:37 50 razy
5 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 485.02Kb) 2020-11-06 12:52:37 54 razy
6 Formularz oferty_nowy(1).docx (DOCX, 20.31Kb) 2020-11-06 12:52:37 63 razy
7 FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH.docx (DOCX, 16.13Kb) 2020-11-06 12:52:37 35 razy
8 umowa_KRI_2020 dot. audytu.docx (DOCX, 27.54Kb) 2020-11-06 12:52:37 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 06-11-2020 12:52:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kusal 26-11-2020 15:15:26