Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie

Z A P R O S Z E N I E DO SKŁADANIA OFERT


dla zamówień nieprzekraczających równoważności 30 000 euro w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest

„Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie”

1.    Zamawiający:
Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.

2.    Tryb udzielenia zamówienia:
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

3.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Specyfikacja ciągnika:
- ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020;
- moc silnika od 70 KM do 80 KM bez AD-Blue oraz bez DPF;
- silnik czterocylindrowy z turbosprężarką;
- skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana min. 12/12 prędkość min. 30 km/h;
- WOM 540/1000;
- dolne haki CBM;
- hamulce pneumatyczne;
- rozdzielacz min. II sekcyjny;
- udźwig tylnego TUZ: min. 24 KN;
- dodatkowe miejsce w kabinie dla pasażera;
- Gwarancja minimum 18 miesięcy.

Wyposażenie dodatkowe:
- ładowacz czołowy wraz z osprzętem takim jak: łyżka do materiałów sypkich, widły do palet oraz spych do śniegu;
- Klimatyzowana kabina ciągnika;
- Oświetlenie ostrzegawcze (lampa błyskowa). 

Dostawa:
Dostawa ciągnika z osprzętem: Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.

4. Termin i miejsce składania ofert:
a) Oferta może być złożona w formie dokumentu papierowego w zamkniętej kopercie,
w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Krzęcin, 73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7 lub w formie elektronicznej na adres urzad@krzecin.pl do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 10:00. Tytuł oferty: „Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie”.
b) Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
c) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT (jeśli dotyczy). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

4.    Termin realizacji inwestycji
Realizacja przedmiotowej inwestycji  do 15.12.2020 roku.
Płatność za przedmiotową usługę nastąpi w okresie 90 dni od dnia dostarczenia zamówienia w tym przedłożenia faktury dla zamawiającego.

5.    Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający wiedzę, potencjał i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
-najniższej ceny (waga 80%); -okres gwarancji (waga 20%).
Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy: - treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, oferta została złożona przez podmiot kapitałowo powiązany ze zleceniodawcą lub jeżeli oferta została złożona po terminie.

7.  Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn.
 b) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy zobowiązani są wnosić najpóźniej na 3 dni przed terminem otwarcia ofert.
c) Osobą  upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Maciej Radomiak, Podinspektor ds. inwestycji, rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami, tel. 95 765 52 13 (wew.12), e-mail: inwestycje@krzecin.pl
d) Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 e) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania
i złożenia oferty.

8. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
a) Potwierdzenie wymaganego doświadczenia opisanego w niniejszym zapytaniu;
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

9.  Załączniki do zapytania
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o anulowaniu postępowania.pdf (PDF, 278.14Kb) 2020-11-24 10:16:50 29 razy
2 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 335.07Kb) 2020-11-18 07:39:47 38 razy
3 zalaczniki 1,2 DO ZAPYTANIA.docx (DOCX, 174.11Kb) 2020-10-28 08:49:49 78 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 28-10-2020 08:49:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 28-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-11-2020 10:16:50