Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR IX/96/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR IX/96/2019
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6m ust. 1 i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych (tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML, zaś układ informacji i powiązań między nimi, który jest zgodny ze wzorem deklaracji określonej w formie pisemnej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, ul. Tylna 7, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2.    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3.    W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania– począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w siedzibie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie lub pocztą na wskazany adres: Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin,
z zastrzeżeniem § 4.
§ 4. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.
2.    Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
3.    Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.) przy zachowaniu układu informacji i powiązań między nimi, określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, zgodnego z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku i informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

4.    Przekazanie deklaracji następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza wymienionego w ust. 3 i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Krzęcin na Platformie Usług Administracji i Publicznej www.epuap.gov.pl.
§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2019 r. poz. 4841) wraz z uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 8 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/66/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2019 r. poz. 5057).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał nr 1 do 96 uchwały DEKLARACJA 2019 12.11.2019 (1).doc (DOC, 123.50Kb) 2019-11-18 10:10:50 128 razy
2 Zał nr 2 do Uchwały nr IX.pdf (PDF, 758.53Kb) 2019-11-18 10:10:50 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 10:10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 10:10:50