Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR IX/95/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR IX/95/2019
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.:Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),Rada Gminy Krzęcin uchwala co następuje:
§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązkuselektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 42,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
3. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.
§ 3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty w kwocie  160 zł;
2) w przypadku, gdy nie został wypełniony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ustala się podwyższoną stawkę opłaty w kwocie  320 zł.
§ 4. 1. W przypadku nieruchomości mieszanej, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części niezamieszkałejza 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego w wysokości 1,30 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.
2.    Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszanej z części niezamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wysokości 2,60 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.
3.    Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości mieszanych stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 i § 4.
§ 5. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1lub gdy nie został wypełniony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych stawki określonej w §2 ust. 2.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2019 r. poz. 4816) wraz z uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Krzęcin
z dnia 8 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2019 r. poz. 5056).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 10:00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 10:00:00