Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR IX/93/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IX/93/2019
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jak również nieruchomości mieszanych (tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) oraz zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1)    rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2)    częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;
3)    sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1)    zbierane selektywnie- w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania, w oddzielnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych, spełniających polskie normy PN-EN 840 lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, następujące frakcje odpadów:
a)    papier i tektura, czasopisma, gazety, itp. oraz opakowania z papieru i tektury– pojemnik lub worek NIEBIESKI lub inny trwale oznakowany z napisem PAPIER,
b)    szkło i opakowania ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach oraz rozbitego szkła - pojemnik lub worek ZIELONY lub inny trwale oznakowany z napisem SZKŁO,
c)    tworzywa sztuczne i opakowania z tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetra-pak, oraz metal i opakowania z metalu – pojemnik lub worek ŻÓŁTY lub inny trwale oznakowany z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
d)    bioodpady stanowiące odpady komunalne– pojemnik lub worek BRĄZOWY lub inny trwale oznakowany z napisem BIO,
e)    odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)– pojemnik lub worek CZARNY lub inny trwale oznakowany z napisem ODPADY ZMIESZANE;
2) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a)    odpady niebezpieczne,
b)    odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości,
c)    zużyte baterie i akumulatory,
d)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e)    wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
f)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g)    zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, w ilości do 4 szt. rocznie,
h)    chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
i)    przeterminowane leki i opakowania po lekach,
j)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
k)    tekstylia i odzież.
§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych, odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych, zebrana w przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach, z wyłączeniem ograniczeń wskazanych w § 2 pkt. 2 lit. g., § 10.
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe z zabudową jednorodzinną i zagrodową oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jak również nieruchomości mieszane, zostaną wyposażone w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt. 1 lit. a-d, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie.
2.    W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe z zabudową wielorodzinną oraz nieruchomości mieszane zostaną wyposażone w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt. 1 lit. a-d, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie.
3.    Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2,zobowiązani są we własnym zakresie, wyposażyć nieruchomość w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin.
4.    Pierwsza dystrybucja worków, o których mowa w ust. 1,dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną i zagrodową oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jak również nieruchomości mieszane, odbędzie się
w terminie do 01.01.2020r. Kolejne dystrybucje odbywać się będą zgodnie z zasadą "worek pusty za worek pełny”.
5.    Pierwsza dystrybucja pojemników, o których mowa w ust. 2, dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i nieruchomości mieszanych odbędzie się w terminie do 01.01.2020 r.
§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 2, traktowane będą jako odpady niesegregowane(zmieszane), za których odbiór właściciel nieruchomości poniesie podwyższoną opłatę, o której mowa w uchwale Rady Gminy Krzęcin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
§ 6. Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie kompostowej lub w pojemniku. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w worki do ich zbierania.
§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości mieszanej do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt 1 lit. a-d, może używać ogólnodostępnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Krzęcin.
§ 8. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych:
1)    odpady selektywne, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a-c, odbierane są - raz na miesiąc;
2)    bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są:
a)    z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków w zabudowie zagrodowej, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne, nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od listopada do marca,
b)    z budynków wielolokalowych– nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca;
3)    odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są:
a)    z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków w zabudowie zagrodowej, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od listopada do marca,
b)    z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca.
§ 9. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. c-i, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej niż dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, z poniższymi zastrzeżeniami:
1)    zużyte baterie i akumulatory w pierwszej kolejności należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie szkół, instytucji i urzędów (np. Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin), placówek handlowych i usługowych itp., lub można przekazywać do PSZOK;
2)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w pierwszej kolejności należy oddawać
w miejscach sprzedaży sprzętów elektrycznych i elektronicznych lub można przekazywać do PSZOK;
3)    chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp., w pierwszej kolejności należy przekazywać do PSZOK;
4)    przeterminowane leki i opakowania po lekach w pierwszej kolejności należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych pojemnikach znajdujących się w wybranych aptekach lub można przekazywać do PSZOK. Lista aptek publikowana jest na stronie internetowej Gminy Krzęcin;
5)    tekstylia i odzież w pierwszej kolejności należy przekazywać do pojemników przeznaczonych na zbiórkę używanej odzieży zlokalizowanych na terenie Gminy Krzęcin lub można oddawać do PSZOK.
§ 10.  1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krzęcin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac, wykonywanych we własnym zakresie (nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno– budowlanej) – można będzie bezpłatnie oddać do PSZOK.
§ 11. Opróżnianie koszy ulicznych i koszy umiejscowionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§ 12. 1.  Na terenie Gminy Krzęcin utworzony zostanie PSZOK, który będzie świadczył usługi na rzecz mieszkańców, w zakresie przyjmowania frakcji odpadów, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, o których mowa w § 2, jeżeli ich ilość wskazuje na to, że nie zostały wytworzone w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.
3.    Informacje o lokalizacji, godzinach otwarcia oraz regulamin PSZOK Gmina Krzęcin udostępni na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 13. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub obsługującego PSZOK należy zgłaszać w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia do samodzielnego stanowiska pracy do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Zespole Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska w Krzęcinie (ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin):
1)    pisemnie;
2)    osobiście;
3)    telefonicznie pod numerem 95 765 51 06;
4)    elektronicznie na adres poczty email: odpady@krzecin.pl.
2.    Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy, a także opis i datę niewłaściwego świadczenia usług przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub obsługującego PSZOK.
3.    W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 sporządza się notatkę służbową, która zawiera dane wskazane w ust. 2.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 199).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 09:57:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 09:57:02