Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR IX/92/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR IX/92/2019
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin dotyczące:
1)    wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2)    rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników lub worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3)    utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4)    częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5)    zasad mycia i prowadzenia napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
6)    innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
7)    obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
8)    wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
9)    wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez selektywne zbieranie wytwarzanych odpadów komunalnych, z uwzględnieniem następujących rodzajów odpadów:
1)    papier i tektura, czasopisma, gazety oraz opakowania z papieru i tektury;
2)    szkło i opakowania ze szkła, z włączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach oraz rozbitego szkła;
3)    tworzywa sztuczne i opakowania z tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetra-pak oraz metal i opakowania z metalu;
4)    bioodpady;
5)    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
6)    pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a)    odpady niebezpieczne,
b)    odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości,
c)    zużyte baterie i akumulatory,
d)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e)    wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
f)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g)    zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony,
h)    chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
i)    przeterminowane leki i opakowania po lekach,
j)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
k)    tekstylia i odzież.
§ 3. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:
1)    wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu;
2)    w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych trwałe i widoczne (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowanie pojemników adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik, o wysokości nie mniejszej niż 10 cm;
3)    w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne trwałe i widoczne (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowanie pojemników adresem nieruchomości oraz symbolem „P”
o wysokości minimum 15 cm Symbol „P” oznacza, że pojemnik na odpady przynależy do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
4)    postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w § 2, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach (t. j. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
5)    usuwanie z części nieruchomości, służących do użytku publicznego, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości stanowiących jego własność: śniegu, lodu, błota, liści, krzewów, żywopłotów oraz innych zanieczyszczeń na całej długości przylegającej do jego nieruchomości i możliwie największej jej szerokości, niemniej niż 1,5 m. Odgarnięty śnieg, lód, błoto, liście lub inne zanieczyszczenia powinny zostać ulokowane w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i nie powinny stanowić zagrożenia. Obowiązek usunięcia śniegu, lodu, błota należy wykonać niezwłocznie po ustaniu opadów;
6)    zapewnienie dojścia i dojazdu do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, które winny być odśnieżane i odladzane w miarę potrzeby, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;
7)    jeżeli na terenie nieruchomości powstają, w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, odpady nie będące odpadami komunalnymi, to muszą być one zbierane oddzielnie. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy;
8)    w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, odpowiadające wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.
§ 4.  Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie kompostowej lub w pojemniku. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w worki do ich zbierania.

Rozdział 3.    
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW I WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, W TYM NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO I NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA I UTRZYMANIA TYCH POJEMNIKÓW

§ 5. Odpady komunalne mogą być zbierane w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych, spełniających polskie normy PN-EN 840 oraz przeznaczonych do tego celu workach, z zastrzeżeniem § 6 - § 13.
§ 6. 1. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:
a)    pojemniki o minimalnej pojemności 80 l,
b)    worki o minimalnej  pojemności 60 l;
2) na terenie domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a)    pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,
b)    worki o minimalnej pojemności 60 l;
3) na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l.
2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) NIEBIESKI lub inny trwale oznakowany z napisem PAPIER– na papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., oraz opakowania z papieru i tektury;
2) ZIELONY lub inny trwale oznakowany z napisem SZKŁO – na szkło i opakowania ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach oraz rozbitego szkła;
3) ŻÓŁTY lub inny trwale oznakowany z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – na tworzywa sztuczne i opakowania z tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetra-pak oraz metal i opakowania z metalu;
4) BRĄZOWY lub inny trwale oznakowany z napisem BIO – na bioodpady stanowiące odpady komunalne;
5) CZARNY lub inny trwale oznakowany z napisem ODPADY ZMIESZANE– na odpady komunalne niesegregowane  (zmieszane).
§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz w zabudowie zagrodowej, minimalna pojemność worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi 60 l.
2.    Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz w zabudowie zagrodowej, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1)    nie więcej niż 3 osoby - pojemnik o minimalnej pojemności 80 l;
2)    od 4 do 5 osób - pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;
3)    od 6 osób i więcej - pojemnik o minimalnej pojemności 240 l.
§ 8. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji) odpadów komunalnych, wynosi 1100 l każdy.
§ 9. Dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego minimalna pojemność worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi 60 l oraz pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji) odpadów komunalnych wynosi 120 l.
§ 10. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki/ worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, jednak o pojemności niemniejszej niż 120 l każdy.
§ 11. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomość mieszana),zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na takich samych zasadach jak właściciele nieruchomości zamieszkałych.
§ 12. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt. 1-4, z nieruchomości zamieszkałych mogą być używane ogólnodostępne punkty selektywnego gromadzenia odpadów składające się każdy z co najmniej 4 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 1100 l, po nie mniej niż jednym z każdej frakcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec braku możliwości przestrzennych oraz w celu dostosowania pojemności pojemników do realnych potrzeb właścicieli nieruchomości, dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności mniejszej niż wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie mniejszej niż 240 l, przy czym pojemność pojemników na odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 1-4,  musi być dostosowana do częstotliwości odbioru odpadów.
§ 13.  Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób uczestniczących w imprezie oraz usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 14. Pojemniki, w których gromadzone są odpady komunalne należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości przystosowanych do tego celu, zgodnie z odpowiednimi przepisami, tak aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich. Właściciele nieruchomości mają obowiązek również:
1)    utrzymywania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie oraz co najmniej jeden raz w roku dezynfekowanie;
2)    utrzymywania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie technicznym poprzez właściwe użytkowanie, dokonywanie przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze ich użytkowanie, z zastrzeżeniem § 15;
3)    utrzymywania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej pojemności oraz ilości pojemników, tak aby nie dochodziło do ich przepełnienia;
4)    ustawić pojemniki i worki na odpady komunalne na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, z zastrzeżeniem pkt. 5;
5)    w przypadku braku dostępu do pojemników lub worków dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu obioru, jednak nie później niż przed godziną 6:00, przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;
6)    pojemniki lub worki należy umieścić tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz tak aby uniemożliwić rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr.
§ 15. Wójt Gminy Krzęcin jako zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Rady Gminy w Krzęcinie, może wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 4.    
UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I PORZĄDKOWYM MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW

§ 16. 1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
2.  Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się odpadów i zalewaniem odpadów przez wody opadowe.

Rozdział 5.    
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI  ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 17. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:
1)    odpady selektywne, o których mowa w § 2 pkt. 1-3, odbierane są - raz na miesiąc;
2)    bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są:
a)    z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków w zabudowie zagrodowej, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od listopada do marca,
b)    z budynków wielolokalowych– nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca;
3)    odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są:
a)    z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków w zabudowie zagrodowej, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od listopada do marca,
b)    z budynków wielolokalowych– nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca.
2. Ustala się następujące selektywnie zbierane frakcje odpadów komunalnych, które właściciel nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości mieszanych oraz właściciel domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe może bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK):
1)    papier i tektura, czasopisma, gazety oraz opakowania z papieru i tektury;
2)    szkło i opakowania ze szkła, z włączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach oraz rozbitego szkła;
3)    tworzywa sztuczne i opakowania z tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetra-pak oraz metal i opakowania z metalu;
4)    bioodpady;
5)    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
6)    odpady niebezpieczne;
7)    odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości;
8)    zużyte baterie i akumulatory;
9)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10)    wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
11)    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12)    zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, w ilości do 4 sztuk rocznie;
13)    chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.;
14)    przeterminowane leki i opakowania po lekach;
15)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
16)    tekstylia i odzież.
3.    Informacje o lokalizacji, rodzajach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych oraz regulamin PSZOK Gmina Krzęcin udostępni na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 18. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób i z częstotliwością zgodną z zawartą, z podmiotem odbierającym odpady komunalne, umową na odbiór odpadów, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 19. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt.6 lit. c-i Regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej niż dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu.
§ 20. Odpady wielkogabarytowe powinny być umieszczone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, przed posesją w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ 21. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Krzęcin, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt.
§ 22. Opróżnianie koszy ulicznych i z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§ 23. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.
§ 24. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy.
§ 25. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej, niż raz na pół roku.
§ 26. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany ustalić szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem przyjętych  minimalnych częstotliwości oraz godzin odbioru odpadów przypadających od godziny 6.00 – 22.00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych i świąt oraz sytuacji gdy odrębne przepisy szczególne dopuszczają prowadzenie takiej działalności poza tymi godzinami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbiór odpadów w soboty.

Rozdział 6.
ZASADY MYCIA I PROWADZENIA NAPRAW POJAZDÓW POZA MYJNAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

§ 27. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z niniejszym regulaminem, wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego posiadających odprowadzenie do powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód, ziemi i kanalizacji deszczowej.
2.    Naprawy samochodów poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których dokonywane czynności nie spowodują uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich, nie będą zagrażały bezpieczeństwu osób, mienia, środowiska i nie będą naruszały praw chronionych osób trzecich, a powstające odpady będą zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zabrania się demontażu pojazdów w miejscach do tego celu nie wyznaczonych. Zakazane jest prowadzenie napraw samochodów poza warsztatami samochodowymi, a w szczególności napraw blacharsko - lakierniczych, napraw związanych z wymianą olejów, płynów lub innych napraw, w wyniku których może nastąpić zanieczyszczenie terenu tego typu substancjami.

Rozdział 7.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 28.  Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Krzęcin odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub w instalacjach do zastępczej obsługi regionu wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028” uchwalonym dnia 27 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 29. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 30. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy;
1)  wyposażenie psa w obrożę;
2) prowadzenie psa na uwięzi, pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;
3) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
4) niewyprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej jeżeli zakaz taki wynika z oznaczenia dokonanego przez właściciela obiektu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności schronisk i gabinetów weterynaryjnych - powyższy zakaz nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników;
5) usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych - powyższy obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
2.  Zwolnienie psa ze smyczy ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone  jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

Rozdział 9.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 31. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest zabronione na terenach:
1)    zabudowy wielolokalowej;
2)    domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
3)    użyteczności publicznej;
4)    stref ochrony bezpośrednich ujęć wód.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest zabronione na terenach wymienionych w ust. 1 pkt. 1-4, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2:
1)    dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu;
2)    dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich takich jak: pszczoły, kozy, drób, króliki i trzoda chlewna na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej, przy czym ilość ww. zwierząt gospodarskich musi świadczyć o hodowli zwierząt na potrzeby własne.
3.  Tereny zostały dopuszczone do utrzymywania zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że:
1)    na nieruchomości, na której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie znajduje się budynek przeznaczony dla zwierząt oraz obiekt lub urządzenie służące do gromadzenia odchodów zwierzęcych;
2)    utrzymywanie zwierząt gospodarskich prowadzone jest w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
§ 32.  Ule pszczele powinny być stawiane w odległości co najmniej 30 m od zabudowań mieszkalnych, w taki sposób, aby pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

Rozdział 10.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 33. 1.Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację w każdym przypadku wystąpienia plagi gryzoni, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2.    Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości 2 razy w roku w terminach: od 15 marca do 15 kwietnia (okres wiosenny) oraz od 15 września do 15 października (okres jesienny).
3.    Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi obowiązani do przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości w terminie 30 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
4.    W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt
w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia, poprzez zarządzenie oraz podanie go do publicznej wiadomości.

Rozdział 11.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 34.  Do umów zawartych z podmiotami odbierającymi odpady przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej, niż do czasu, na jaki zostały zawarte i nie dłużej niż do dnia 30.06.2021 roku.

Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35. Traci moc uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 września 2017 r. sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27.10.2019  r. poz. 4291).
§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§ 37. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 09:54:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 09:54:16