Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego.

 

 

 

…………………………………..

pieczęć komórki organizacyjnej

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./

 

I. Zamawiający: GMINA KRZĘCIN

Adres do korespondencji: UL. TYLNA 7, 73-231 KRZĘCIN

tel. 95 765 52 13

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Usługa obejmie:

  1. Wykonanie następujących prac analitycznych (Prace analityczne):

   1. Analiza obecnej wieloletniej prognozy finansowej (WPF) i istniejącego zadłużenia pod kątem zdolności kredytowej i spełniania wskaźników z art. 242-244 ufp.

   2. Jeżeli analiza wykaże taką możliwość, wypracowanie rozwiązania dotyczącego refinansowania zobowiązań dłużnych w celu obniżenia kosztów odsetkowych; rekomendacja i uzgodnienie z Zamawiającym wybranego rozwiązania dot. refinansowania.

   3. Jeżeli analiza wykaże taką potrzebę i możliwość, wypracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskania finansowania dłużnego w formie emisji obligacji na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych lub innych potrzeb ustalonych w trakcie wykonywania prac; rekomendacja i uzgodnienie z Zamawiającym wybranych rozwiązań dotyczących pozyskania finansowania na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych lub innych potrzeb,

   4. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zawierającej wypracowane i uzgodnione w pkt. b) i c) rozwiązania (bez arkusza Wykaz Przedsięwzięć),

   5. Przygotowanie projektów Uchwał Rady Zamawiającego w sprawie zastosowania uzgodnionych w pkt. b) i c) rozwiązań, wraz ze stosownym uzasadnieniem,

  1. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie realizacji uzgodnionego rozwiązania dotyczącego obniżenia kosztów odsetkowych, poprzez te z wymienionych niżej działań, które okażą się możliwe i konieczne do osiągnięcia ustalonego celu:

   1. Oszacowanie wartości zamówienia i przygotowanie harmonogramu oraz procedury postępowania w zakresie jego udzielenia, gwarantującej zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów,

   2. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorów umów, jeśli są wymagane, lub analogicznej dokumentacji, jeśli zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych,

   3. Dostarczenie listy kontaktowej podmiotów mogących być zainteresowanych finansowaniem w wybranej formie, jeśli postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych,

   4. Wsparcie w rozmowach i negocjacjach z podmiotami finansującymi w zakresie zarówno refinansowania zobowiązań, jak i pozyskania finansowania,

   5. Udzielanie wyjaśnień w zakresie zamówienia na każdym etapie realizacji zadań,

   6. Ocena pod względem ekonomiczno-finansowym złożonych ofert wraz
    z rekomendacją oferty najkorzystniejszej.

  1. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego
   w zakresie realizacji uzgodnionego rozwiązania dotyczącego pozyskania finansowania dłużnego w formie emisji obligacji, poprzez te z wymienionych niżej działań, które okażą się możliwe i konieczne do osiągnięcia ustalonego celu:

   1. Oszacowanie wartości zamówienia i przygotowanie harmonogramu oraz procedury postępowania w zakresie jego udzielenia, gwarantującej zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów,

   2. Przygotowanie Specyfikacji Zamówienia oraz skierowanie do instytucji finansowych aktywnych na rynku emisji obligacji komunalnych,

   3. Przygotowanie pakietu informacyjnego zawierającego podstawowe informacje
    o emisji i emitencie,

   4. Udzielanie wyjaśnień w zakresie zamówienia na każdym etapie postępowania,

   5. Ocena złożonych ofert wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej,

   6. Pomoc w ewentualnych negocjacjach umowy emisyjnej.

 

2. Termin wykonania usługi - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 79412000-5

Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentó
w.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawie merytorycznej jest JOANNA WITKOWSKA Tel. 95 765 52 13

oraz BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ Tel. 95 765 52 13.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail urzad@krzecin.pl lub

- złożyć osobiście w siedzibie urzędu- sekretariat I piętro ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

- przesłać pocztą/listem poleconym

w terminie do dnia 18.09.2019 roku godz. 1000

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

 2. Zamówienie powinno zostać wycenione zgodnie z poniższymi warunkami:

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia w poszczególnych zakresach prac. Dla zakresu prac, o którym mowa w Dziale II ust. 1 pkt 1.2, dopuszcza się wyrażenie ceny jako procent od wartości zobowiązań objętych obniżeniem kosztów odsetkowych, zgodnie z uzgodnionymi rozwiązaniem, o którym mowa w Dziale II ust. 1 pkt 1.1 lit. b.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie przekroczy kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zm.) tj. równowartości kwoty 30 000 euro.

 2. Wartość wynagrodzenia należy podać cyfrą i słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie bez podania przyczyn jego unieważnienia.

 

Załącznik:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

ZATWIERDZIŁ:

 

 

…………………………..
(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

tel.: .....................................................

adres e - mail: ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

 

 

Zamawiający:

………………….

………………….

………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986/ na:

 

„Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego

 

Ja/My, niżej podpisany/i, _______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _______________________________________________________________________

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. II ust. 1, za kwotę:

 

 1. w zakresie, o którym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1.1, za kwotę:

Netto: ___________________

VAT: ___________________

Brutto: ___________________

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 1. w zakresie, o którym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1.2, za kwotę:

Netto: ___________________ % od wartości zobowiązań objętych obniżeniem kosztów odsetkowych

VAT: ___________________ % od wartości jw.,

Brutto: ___________________ % od wartości jw.

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 1. w zakresie, o którym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1.3, za kwotę:

Netto: ___________________

VAT: ___________________

Brutto: ___________________

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc
  od daty wyznaczonej na składanie ofert.

 3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

...................................................... .......................................................................................

miejscowość i data /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 278.02Kb) 2019-09-19 14:13:10 105 razy
2 FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY.docx (DOCX, 14.99Kb) 2019-09-13 12:47:45 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 13-09-2019 12:47:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 13-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 19-09-2019 14:13:10