Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

WÓJT GMINY KRZĘCIN
73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 (woj. zachodniopomorskie) tel. 95 765 5213
OGŁASZA  NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na
dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących
mienie komunalne gminy Krzęcin

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia w m2

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

część działki

191/8

 

Krzęcin

ul. Jeziorna

1000

SZ1C/00029319/5

Plan nieaktualny, w studium dla tego obszaru  przewidziano  funkcję – tereny pod budowę mieszkaniową- projektowaną

30,0

7,00

0,5

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą wadium na wybrana nieruchomość, do kasy Urzędu Gminy - w terminie do 1 marca 2019r. do godz. 15.00. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Krzęcinie: GBS Oddział Krzęcin  nr 13835900050000077820000010 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Krzęcinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2019r.   o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 (sala narad „U Wójta”). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 procent.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym.

Wadium, wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, kiedy oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.), w trybie przetargu nieograniczonego.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Organizator przetargu nie przewiduje kosztów związanych z wprowadzaniem dzierżawcy na wydzierżawiany grunt.
Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronie internetowej www.krzecin.pl. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 pokój nr 1 tel. 957655228

Krzęcin, dnia  31 stycznia 2019r.

WÓJT

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

 

 


Warunki przetargu

1.    Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Krzęcin.
2.    Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
3.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne spełniający warunki ogłoszonego przetargu nieograniczonego, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
4.    Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
5.    Osoby fizyczne, które wpłaciły wadium, pozostające w związku małżeńskim, przed przystąpieniem do przetargu, w przypadku udziału w przetargu jednego z nich ( w związku z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) przedłożą oświadczenie z podpisem drugiego współmałżonka, poświadczone za zgodność podpisu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.
6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.    Wadium zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8.    Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy nieruchomości.
 
9. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Krzęcin celem podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 


     Krzęcin, dnia 30 stycznia 2019 r.   

WÓJT
Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 04-02-2019 07:57:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 04-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 04-02-2019 07:57:34